آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 78,085 55,618,675,880 Rls. 624,672 $
2 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 67,177 44,845,675,928 Rls. 537,408 $
3 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 47,741 35,089,373,024 Rls. 381,920 $
4 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 55,409 29,370,035,392 Rls. 393,551 $
5 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 84,593 28,421,915,630 Rls. 676,712 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 66,743 25,969,562,358 Rls. 300,349 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 26,813 20,726,333,554 Rls. 238,628 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 27,642 18,923,865,944 Rls. 221,144 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 53,867 18,564,730,976 Rls. 442,017 $
10 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84191190 ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 30,955 10,449,162,798 Rls. 248,789 $
11 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 37,619 7,293,050,160 Rls. 173,644 $
12 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 183,930 3,651,619,765 Rls. 40,463 $
13 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 161,970 2,075,858,145 Rls. 37,265 $
14 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 5,270 1,969,567,428 Rls. 46,894 $
15 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 76151010 رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 8,698 1,643,713,884 Rls. 39,136 $
16 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 73219090 اجزاءو قطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن؛آهن ياازفولاد 21,000 1,587,600,000 Rls. 37,800 $
17 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 113,760 1,577,966,650 Rls. 20,884 $
18 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 65,750 1,279,816,489 Rls. 14,464 $
19 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 64,590 1,250,264,119 Rls. 14,209 $
20 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 167,940 1,022,112,000 Rls. 24,336 $
21 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 21,400 825,281,370 Rls. 9,630 $
22 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 86,330 797,622,000 Rls. 18,991 $
23 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 87,800 774,606,000 Rls. 18,443 $
24 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 22,020 570,360,000 Rls. 13,580 $
25 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 21,420 412,540,312 Rls. 4,712 $
26 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 44,080 370,272,000 Rls. 8,816 $
27 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70049020 ورق شيشه ا ي غير مذكور با ضخامتهاي 2.5 ميليمتر و کمتر از آن 12,890 236,336,940 Rls. 2,835 $
28 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 10,760 208,797,804 Rls. 2,367 $
29 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده، مسلخ نشده غير مذكور با ضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 8,930 163,726,896 Rls. 1,964 $
30 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70072900 شيشه ا يمني چند لايه، که در جاي ديگر ذکرنشده. 4,820 135,660,000 Rls. 3,230 $
31 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 586 94,412,404 Rls. 1,172 $
32 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 752 79,059,728 Rls. 946 $
33 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 384 71,225,875 Rls. 769 $
34 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 383 66,814,191 Rls. 766 $
35 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 512 44,111,584 Rls. 1,050 $
36 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 70049020 ورق شيشه ا ي غير مذكور با ضخامتهاي 2.5 ميليمتر و کمتر از آن 1,350 26,198,964 Rls. 297 $
37 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 97 17,075,116 Rls. 194 $
38 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 142 9,984,360 Rls. 120 $
39 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 42 3,090,080 Rls. 35 $
40 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 63 2,588,043 Rls. 52 $
41 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 6 483,800 Rls. 12 $
مجموع کل
316,241,147,591 ريال
مجموع کل
4,604,267 دلار
[1]