آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 158,758 99,691,047,445 Rls. 1,111,311 $
2 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 73053900 لوله ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور در جاي ديگر 1,282,225 56,476,941,775 Rls. 602,646 $
3 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,256,750 20,778,227,025 Rls. 236,997 $
4 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 641,560 14,318,253,118 Rls. 157,546 $
5 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 17,987 11,799,561,935 Rls. 125,909 $
6 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 643,760 11,329,017,232 Rls. 128,752 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 73053900 لوله ا زآهن يا ا زفولاد،جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور در جاي ديگر 302,930 10,735,149,201 Rls. 122,967 $
8 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي و تامپون ها، پوشك و پوشك كامل بچه و اشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 28,512 7,346,702,592 Rls. 88,128 $
9 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 70051090 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 619,490 3,708,314,400 Rls. 88,293 $
10 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 99,750 3,507,120,480 Rls. 37,937 $
11 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 45,760 3,327,044,864 Rls. 36,608 $
12 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 45,480 3,002,589,600 Rls. 34,248 $
13 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 66,679 2,307,274,434 Rls. 25,401 $
14 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 22,690 1,597,212,632 Rls. 18,152 $
15 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 21,323 896,197,263 Rls. 9,861 $
16 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 45,640 753,288,200 Rls. 8,592 $
17 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 20,275 596,650,304 Rls. 6,758 $
18 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 45,750 592,096,500 Rls. 14,098 $
19 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 277 357,504,000 Rls. 8,512 $
20 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 12060090 ک ک ک ساير 1,276 275,074,488 Rls. 2,808 $
21 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 27101920 گريس 14,480 231,084,000 Rls. 5,502 $
22 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 1,281 227,109,916 Rls. 2,819 $
23 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,440 196,957,440 Rls. 2,160 $
24 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,238 185,194,704 Rls. 2,031 $
25 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,008 161,929,533 Rls. 1,653 $
26 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 689 124,331,283 Rls. 1,413 $
27 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 609 117,995,931 Rls. 1,341 $
28 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 861 113,836,932 Rls. 1,413 $
29 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 1,612 81,270,000 Rls. 1,935 $
30 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 986 74,508,000 Rls. 1,774 $
31 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 498 46,200,000 Rls. 1,100 $
32 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 336 16,926,000 Rls. 403 $
مجموع کل
254,972,611,227 ريال
مجموع کل
2,889,067 دلار
[1]