آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي کاوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 36,112,076 1,325,307,812,551 Rls. 15,172,831 $
2 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 26,294,415 998,876,400,804 Rls. 10,877,349 $
3 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 31,278,005 860,483,513,637 Rls. 12,319,177 $
4 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 20,354,951 766,002,554,702 Rls. 8,702,655 $
5 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 17,527,290 643,227,944,096 Rls. 7,516,381 $
6 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 31,089,175 549,712,590,000 Rls. 13,088,395 $
7 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 19,353,431 343,692,258,000 Rls. 8,183,149 $
8 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 17,727,355 339,269,315,110 Rls. 7,943,221 $
9 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 4,557,280 184,780,649,009 Rls. 1,994,013 $
10 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,340,880 147,292,317,824 Rls. 1,647,611 $
11 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 3,047,511 112,895,875,377 Rls. 1,274,365 $
12 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 2,149,083 75,349,132,708 Rls. 1,132,633 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,876,820 70,192,982,878 Rls. 796,248 $
14 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,579,946 69,914,802,860 Rls. 1,624,398 $
15 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,508,400 62,019,191,088 Rls. 742,988 $
16 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,346,490 61,438,952,982 Rls. 715,670 $
17 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 1,560,348 60,186,188,000 Rls. 1,418,265 $
18 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 861,096 58,310,389,701 Rls. 667,590 $
19 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 1,412,579 55,817,780,157 Rls. 624,286 $
20 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 84,021 50,890,103,293 Rls. 578,191 $
21 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,381,960 50,596,840,495 Rls. 567,832 $
22 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,234,990 48,403,622,400 Rls. 1,152,467 $
23 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 1,129,176 48,238,518,896 Rls. 568,222 $
24 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 1,877,090 44,493,330,000 Rls. 1,059,365 $
25 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,017,820 42,115,739,871 Rls. 456,110 $
26 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 1,057,309 42,088,578,000 Rls. 1,002,109 $
27 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 1,894,047 40,416,726,000 Rls. 962,303 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 940,103 33,570,157,504 Rls. 381,603 $
29 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 839,495 33,120,486,000 Rls. 788,583 $
30 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 45,463 31,525,593,310 Rls. 354,400 $
31 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 744,890 31,479,245,983 Rls. 379,707 $
32 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 440,745 29,037,784,663 Rls. 352,560 $
33 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 325,728 28,557,201,990 Rls. 327,786 $
34 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 645,320 27,545,687,489 Rls. 314,249 $
35 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 46,888 26,782,402,359 Rls. 322,912 $
36 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 389,358 26,256,268,338 Rls. 283,644 $
37 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 227,510 26,202,547,198 Rls. 292,300 $
38 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,031,736 24,541,682,265 Rls. 332,998 $
39 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,037,933 23,507,592,520 Rls. 556,190 $
40 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,320,750 23,391,785,716 Rls. 267,448 $
41 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 29,250 22,718,493,600 Rls. 249,150 $
42 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 346,980 22,387,385,809 Rls. 278,157 $
43 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 32,915 22,344,071,123 Rls. 265,386 $
44 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 1,174,347 21,428,274,000 Rls. 510,197 $
45 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 619,770 20,958,044,913 Rls. 229,315 $
46 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 543,290 20,911,753,429 Rls. 245,327 $
47 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 279,689 20,197,096,682 Rls. 223,746 $
48 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 101,451 19,816,604,598 Rls. 208,294 $
49 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,480,390 19,429,736,814 Rls. 278,610 $
50 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 540,802 18,763,085,514 Rls. 228,569 $
51 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 27,150 18,429,775,840 Rls. 202,954 $
52 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 433,928 17,868,877,968 Rls. 197,314 $
53 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 255,332 17,805,681,383 Rls. 204,263 $
54 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 245,829 17,176,167,042 Rls. 196,661 $
55 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 920,780 16,962,693,808 Rls. 183,804 $
56 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 222,325 15,626,711,360 Rls. 177,860 $
57 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 394,964 15,586,819,668 Rls. 191,596 $
58 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 285,656 15,291,770,565 Rls. 202,896 $
59 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 72284000 ميله هاا زفولاد ممزوج، که در جاي ديگرذکرنشده، فقط آهنگري شده. 675,870 14,761,000,800 Rls. 351,454 $
60 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 852,230 14,115,696,834 Rls. 170,446 $
61 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 105,664 13,439,680,497 Rls. 152,456 $
62 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 485,380 13,377,010,707 Rls. 204,549 $
63 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 22,349 13,265,320,607 Rls. 155,769 $
64 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 153,434 12,757,542,000 Rls. 303,751 $
65 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 278,900 11,580,999,318 Rls. 143,920 $
66 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 260,963 11,243,686,110 Rls. 261,199 $
67 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,244,210 10,451,364,000 Rls. 248,842 $
68 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 268,140 9,806,687,787 Rls. 118,833 $
69 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 13,530 9,751,915,064 Rls. 106,298 $
70 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 48051100 کاغذ فلوتينگ نيمه شيميايي 319,070 9,606,472,267 Rls. 118,056 $
71 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 210,367 8,798,471,846 Rls. 98,051 $
72 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 387,763 8,714,790,000 Rls. 207,495 $
73 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 70,235 7,902,412,086 Rls. 87,353 $
74 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 72111300 "نورد شده از چهار طرف يا نورد شده در دستگاه شياردار بسته (Closed box pass)، با پهناي بيش از 150 ميليمتر و ضخامت 4 ميليمتر يا بيشتر، به صورت غير طومار و بدون طرح و نقش برجسته " 234,850 7,685,664,000 Rls. 182,992 $
75 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 24,363 7,660,521,960 Rls. 182,394 $
76 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي.. يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي، اوات سلولزي كرپ شده.. به شكل رول يا ورق 138,138 7,584,617,860 Rls. 178,379 $
77 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 44,000 7,541,512,000 Rls. 88,000 $
78 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 202,806 6,941,474,236 Rls. 81,122 $
79 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 207,700 6,676,731,640 Rls. 76,560 $
80 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 99,420 6,634,977,658 Rls. 74,067 $
81 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 32099010 رنگ رويه و ا ستري ا تومبيل بر اساس ساير پليمرهاي سنتتيك يا طبيعي تغييريافته از لحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده درمحيط آبي 42,486 6,580,913,167 Rls. 73,521 $
82 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 99,600 6,529,749,606 Rls. 76,194 $
83 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 371,310 6,516,731,162 Rls. 74,262 $
84 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 20,327 6,399,934,145 Rls. 152,380 $
85 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 620,360 6,344,184,000 Rls. 151,052 $
86 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 8,772 6,087,290,103 Rls. 67,248 $
87 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 192,922 5,925,192,000 Rls. 141,076 $
88 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 236,131 5,630,110,257 Rls. 103,962 $
89 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 267,990 5,156,444,220 Rls. 120,595 $
90 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 16,104 5,095,461,000 Rls. 121,321 $
91 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 317,380 5,000,226,000 Rls. 119,053 $
92 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 113,880 4,986,652,840 Rls. 56,940 $
93 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 467,790 4,834,130,304 Rls. 54,768 $
94 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 230,860 4,822,675,075 Rls. 55,402 $
95 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 35,463 4,661,660,266 Rls. 55,459 $
96 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 245,030 4,631,088,000 Rls. 110,264 $
97 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غير مذكور با ضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 744,610 4,447,170,000 Rls. 105,885 $
98 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 27101950 روغن صنعتي 220,434 4,354,104,610 Rls. 101,518 $
99 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 127,759 4,292,694,000 Rls. 102,207 $
100 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه افغانستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 25,000 4,284,950,000 Rls. 50,000 $
مجموع کل
8,188,115,499,922 ريال
مجموع کل
117,501,397 دلار