آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,057,291 118,795,448,397 Rls. 1,338,345 $
2 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,556,959 96,587,697,778 Rls. 1,129,039 $
3 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,280,628 79,171,568,390 Rls. 870,887 $
4 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,573,754 77,382,517,250 Rls. 1,791,917 $
5 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,935,839 51,080,520,020 Rls. 1,196,901 $
6 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,211,649 44,212,224,000 Rls. 1,052,672 $
7 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,312,641 37,794,352,678 Rls. 431,487 $
8 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,221,938 33,177,312,000 Rls. 789,936 $
9 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 614,174 25,540,103,541 Rls. 283,790 $
10 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 960,594 23,330,150,382 Rls. 554,270 $
11 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 691,827 17,078,847,293 Rls. 450,555 $
12 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 495,930 11,614,974,443 Rls. 133,901 $
13 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 446,288 9,726,637,830 Rls. 258,090 $
14 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 272,170 8,002,172,625 Rls. 149,571 $
15 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 157,276 6,825,756,348 Rls. 77,379 $
16 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاکستان 27079900 روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ در درجه حرارت زياد بدست مي ايد و محصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاء بي بو فزوني داشته باشد غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 70,380 4,233,202,234 Rls. 50,878 $
مجموع کل
644,553,485,209 ريال
مجموع کل
10,559,617 دلار
[1]