آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 215,000 36,120,000,000 Rls. 860,000 $
2 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 50,000 7,564,000,000 Rls. 200,000 $
3 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 8,320 6,340,782,000 Rls. 150,971 $
4 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 21,600 4,846,544,280 Rls. 55,080 $
5 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 25,000 4,214,300,000 Rls. 100,000 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 19,585 3,804,065,056 Rls. 43,087 $
7 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 20,293 3,596,779,780 Rls. 44,645 $
8 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 22,680 2,429,028,000 Rls. 57,834 $
9 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 50,000 2,230,372,500 Rls. 53,000 $
10 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 20,160 2,159,136,000 Rls. 51,408 $
11 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 15,288 1,926,288,000 Rls. 45,864 $
12 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04049090 ک ک ک ساير 40,000 1,780,800,000 Rls. 42,400 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,760 1,748,738,880 Rls. 20,160 $
14 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04031090 ماست 31,213 1,245,384,000 Rls. 29,652 $
15 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 22,800 1,199,982,000 Rls. 28,571 $
16 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 25,000 1,152,750,000 Rls. 26,500 $
17 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 25,000 1,127,840,000 Rls. 26,500 $
18 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 25,000 1,113,000,000 Rls. 26,500 $
19 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 25,000 1,113,000,000 Rls. 26,500 $
20 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 23,800 1,018,353,700 Rls. 23,810 $
21 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 25,000 998,891,000 Rls. 26,500 $
22 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 8,485 924,966,000 Rls. 22,023 $
23 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 20,000 890,400,000 Rls. 21,200 $
24 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 16,500 853,482,000 Rls. 20,321 $
25 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04031090 ماست 11,080 442,092,000 Rls. 10,526 $
26 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,880 273,336,000 Rls. 6,508 $
27 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,900 107,142,000 Rls. 2,551 $
28 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 320 47,040,000 Rls. 1,120 $
29 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,725 39,396,000 Rls. 938 $
30 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 228 9,702,000 Rls. 231 $
مجموع کل
91,317,591,196 ريال
مجموع کل
2,024,400 دلار
[1]