آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر هند 08105000 کيوي، تازه 1,229,576 84,199,903,694 Rls. 919,433 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر هند 08105000 کيوي، تازه 1,115,054 74,836,305,709 Rls. 844,699 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر هند 08105000 کيوي، تازه 1,092,238 68,534,617,268 Rls. 816,789 $
4 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر هند 08105000 کيوي، تازه 460,337 20,611,290,912 Rls. 231,902 $
5 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر هند 08105000 کيوي، تازه 678,552 16,545,690,744 Rls. 258,247 $
6 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر هند 08105000 کيوي، تازه 694,688 11,444,410,793 Rls. 291,195 $
7 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر هند 08105000 کيوي، تازه 331,210 5,564,328,000 Rls. 132,484 $
8 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر هند 08105000 کيوي، تازه 302,470 4,978,680,000 Rls. 118,540 $
مجموع کل
286,715,227,120 ريال
مجموع کل
3,613,290 دلار
[1]