آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 667,720 58,900,916,640 Rls. 669,397 $
2 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 990,759 52,099,546,140 Rls. 1,217,322 $
3 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04021030 شير خشك صنعتي 400,000 45,212,930,000 Rls. 1,062,334 $
4 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 769,632 31,705,944,420 Rls. 742,506 $
5 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 130,237 28,250,147,306 Rls. 389,715 $
6 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 57,983 26,268,053,658 Rls. 303,320 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 85,465 22,402,517,706 Rls. 253,744 $
8 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 118,918 20,400,800,782 Rls. 485,732 $
9 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 302,284 19,166,317,020 Rls. 453,426 $
10 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 293,960 18,638,533,800 Rls. 440,940 $
11 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 65,379 17,952,588,321 Rls. 221,838 $
12 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 104,821 16,071,649,915 Rls. 374,948 $
13 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 116,936 15,316,578,700 Rls. 363,597 $
14 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 48,636 12,881,267,078 Rls. 141,618 $
15 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 297,767 12,387,512,249 Rls. 148,883 $
16 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 102,009 12,115,755,382 Rls. 288,469 $
17 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 56,788 10,199,798,570 Rls. 242,851 $
18 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 299,980 10,068,584,032 Rls. 113,992 $
19 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 468,515 9,838,836,000 Rls. 234,258 $
20 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 199,680 8,382,613,900 Rls. 221,645 $
21 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 82,800 6,889,208,400 Rls. 82,800 $
22 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 9,960 6,861,439,383 Rls. 70,043 $
23 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 30,226 6,001,070,981 Rls. 140,201 $
24 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 25081000 بنتونيت 1,813,118 5,526,909,450 Rls. 68,930 $
25 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 169,177 5,115,936,000 Rls. 121,808 $
26 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 32,977 4,770,017,538 Rls. 119,750 $
27 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 51,374 4,755,065,508 Rls. 113,216 $
28 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 105,600 4,657,593,600 Rls. 52,800 $
29 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 35,294 3,918,966,870 Rls. 93,309 $
30 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 35,748 3,625,192,554 Rls. 86,314 $
31 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 60,000 3,431,649,000 Rls. 39,000 $
32 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 4,940 3,391,821,623 Rls. 42,479 $
33 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 100,000 3,360,000,000 Rls. 80,000 $
34 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 100,000 3,159,360,000 Rls. 80,000 $
35 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 4,452 2,983,182,190 Rls. 36,204 $
36 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش از 20 22,404 1,978,004,352 Rls. 22,404 $
37 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 17,820 1,901,315,975 Rls. 43,708 $
38 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,834,008,000 Rls. 22,000 $
39 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 35,200 1,405,307,200 Rls. 17,600 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 4,701 1,353,219,984 Rls. 32,220 $
41 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 40,000 1,213,674,400 Rls. 15,200 $
42 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 11,520 977,541,686 Rls. 25,938 $
43 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 1,186 868,888,200 Rls. 9,850 $
44 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 500,000 840,000,000 Rls. 20,000 $
45 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 1,515 713,703,892 Rls. 16,993 $
46 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,000 633,566,400 Rls. 7,600 $
47 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 2,039 616,424,991 Rls. 14,677 $
48 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 3,600 323,853,670 Rls. 7,711 $
49 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 836,580 301,186,800 Rls. 4,103 $
50 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 3,456 286,497,414 Rls. 6,821 $
51 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 1,440 258,243,440 Rls. 3,098 $
52 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 513 176,147,556 Rls. 4,167 $
53 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 553 168,638,976 Rls. 4,015 $
54 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 1,728 155,756,832 Rls. 3,708 $
55 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 305,300 134,318,262 Rls. 1,527 $
56 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 04015010 ک ک ک خامه شير 720 124,918,400 Rls. 1,516 $
57 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 448,000 95,334,400 Rls. 2,240 $
58 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 70 31,350,240 Rls. 746 $
مجموع کل
533,100,205,786 ريال
مجموع کل
9,885,231 دلار
[1]