آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,792,809 550,340,529,971 Rls. 6,243,106 $
2 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,816,981 532,160,312,345 Rls. 6,340,909 $
3 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,867,184 460,493,512,325 Rls. 6,176,024 $
4 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,677,325 438,578,393,376 Rls. 5,014,116 $
5 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,457,349 438,038,052,794 Rls. 5,063,479 $
6 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,570,012 424,517,335,997 Rls. 4,665,828 $
7 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,656,658 405,804,173,491 Rls. 4,844,639 $
8 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,863,493 385,113,113,387 Rls. 5,251,231 $
9 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04031090 ماست 4,456,901 380,361,169,678 Rls. 4,310,615 $
10 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,403,693 371,674,340,162 Rls. 4,223,129 $
11 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,152,583 362,518,430,082 Rls. 4,015,751 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04031090 ماست 8,175,831 329,871,906,000 Rls. 7,854,093 $
13 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04031090 ماست 3,383,508 304,519,092,126 Rls. 3,317,672 $
14 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,023,228 297,131,772,000 Rls. 7,074,566 $
15 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,854,379 279,770,144,890 Rls. 6,478,900 $
16 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04031090 ماست 4,038,120 269,715,672,694 Rls. 3,712,769 $
17 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,771,364 258,257,538,000 Rls. 6,148,989 $
18 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04031090 ماست 2,976,084 254,478,974,966 Rls. 2,897,991 $
19 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04031090 ماست 3,146,859 254,172,454,815 Rls. 3,011,254 $
20 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,934,009 249,856,308,690 Rls. 5,794,168 $
21 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04031090 ماست 5,938,278 248,381,414,820 Rls. 5,759,929 $
22 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,637,463 244,910,745,750 Rls. 5,723,407 $
23 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,873,252 236,031,138,000 Rls. 5,619,789 $
24 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,837,646 230,492,006,157 Rls. 5,468,385 $
25 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04031090 ماست 5,533,364 225,792,000,000 Rls. 5,376,000 $
26 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04031090 ماست 5,538,864 225,564,696,000 Rls. 5,370,588 $
27 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,484,892 217,989,722,300 Rls. 5,189,502 $
28 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,741,641 217,328,118,000 Rls. 5,174,479 $
29 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,667,526 213,479,791,540 Rls. 4,986,599 $
30 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,742,365 203,347,973,320 Rls. 5,221,735 $
31 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04031090 ماست 4,953,120 200,688,197,111 Rls. 4,760,654 $
32 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,292,266 190,481,758,935 Rls. 4,520,503 $
33 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04031090 ماست 4,695,375 177,668,530,399 Rls. 4,566,825 $
34 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 533,906 173,468,787,316 Rls. 2,050,354 $
35 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,262,968 172,603,601,625 Rls. 4,416,570 $
36 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 524,907 171,328,357,164 Rls. 1,950,198 $
37 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04031090 ماست 3,926,964 164,382,358,040 Rls. 3,841,522 $
38 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 930,982 154,448,886,530 Rls. 3,618,182 $
39 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 1,149,070 144,712,050,000 Rls. 3,445,525 $
40 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 879,557 141,592,181,323 Rls. 3,360,479 $
41 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 858,997 139,137,516,000 Rls. 3,312,798 $
42 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 856,047 128,942,605,698 Rls. 3,274,326 $
43 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 1,387,721 118,744,544,529 Rls. 1,329,498 $
44 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 1,534,406 118,101,188,128 Rls. 1,426,917 $
45 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 702,310 114,823,504,470 Rls. 2,659,070 $
46 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 1,322,743 113,298,042,863 Rls. 1,300,411 $
47 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 1,592,171 108,389,561,566 Rls. 1,520,954 $
48 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 1,144,886 96,225,239,768 Rls. 1,081,196 $
49 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 3,711,449 90,914,155,174 Rls. 2,156,935 $
50 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 531,023 84,781,116,000 Rls. 2,018,598 $
51 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 52,540 75,114,812,500 Rls. 1,756,250 $
52 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 1,667,757 71,028,930,000 Rls. 1,691,165 $
53 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 1,288,683 63,141,204,000 Rls. 1,503,362 $
54 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,052,464 60,097,688,201 Rls. 677,309 $
55 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,399,721 59,047,086,000 Rls. 1,405,883 $
56 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015090 ک ک ک شير 463,656 58,132,368,000 Rls. 1,384,104 $
57 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 367,602 55,493,950,400 Rls. 1,470,408 $
58 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,026,873 52,960,908,000 Rls. 1,260,974 $
59 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 314,017 52,754,856,000 Rls. 1,256,068 $
60 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 282,540 47,631,162,800 Rls. 1,130,160 $
61 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04021030 شير خشك صنعتي 310,755 46,453,629,200 Rls. 1,093,020 $
62 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 1,057,642 45,685,309,980 Rls. 1,057,026 $
63 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,808,652 43,646,235,808 Rls. 1,110,171 $
64 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 134,649 42,217,692,377 Rls. 506,919 $
65 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84368000 ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي، باغباني، گلكاري، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل، غير مذکور در جاي ديگر 1,329 41,922,468,100 Rls. 447,340 $
66 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 153,176 41,037,459,209 Rls. 447,667 $
67 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,592,472 40,019,690,080 Rls. 931,028 $
68 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 158,492 39,269,858,228 Rls. 459,627 $
69 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 901,164 35,419,104,000 Rls. 843,312 $
70 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 277,255 35,380,112,017 Rls. 406,112 $
71 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,254,805 33,908,444,120 Rls. 795,667 $
72 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 816,120 33,164,468,869 Rls. 787,115 $
73 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,094,332 29,655,696,000 Rls. 706,088 $
74 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 707,678 29,443,296,320 Rls. 687,301 $
75 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 384,249 28,246,260,590 Rls. 653,090 $
76 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 710,371 27,179,194,137 Rls. 690,791 $
77 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 382,031 26,956,314,000 Rls. 641,817 $
78 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21069010 استابيلايزر 80,000 26,661,920,000 Rls. 305,908 $
79 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 103,436 26,026,382,880 Rls. 610,848 $
80 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 978,411 24,527,330,100 Rls. 574,810 $
81 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 137,450 23,404,017,242 Rls. 264,737 $
82 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 100,324 22,717,383,528 Rls. 601,944 $
83 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 359,463 22,550,183,482 Rls. 248,401 $
84 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 141,038 22,381,002,000 Rls. 532,881 $
85 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21069010 استابيلايزر 60,270 21,785,434,200 Rls. 241,080 $
86 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 82,891 21,151,854,720 Rls. 497,346 $
87 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 181,997 20,668,411,315 Rls. 236,169 $
88 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 334,622 19,831,167,382 Rls. 224,371 $
89 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 342,161 19,529,023,098 Rls. 232,442 $
90 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 116,254 18,649,488,921 Rls. 209,006 $
91 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 257,533 18,503,478,000 Rls. 440,559 $
92 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 108,777 16,653,208,562 Rls. 195,173 $
93 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 134,315 16,119,618,677 Rls. 181,050 $
94 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 186,272 15,900,899,309 Rls. 186,272 $
95 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 172,146 15,274,400,209 Rls. 198,844 $
96 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 205,357 15,023,038,010 Rls. 352,393 $
97 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 126,699 14,717,972,112 Rls. 181,587 $
98 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 170,505 14,618,970,000 Rls. 341,010 $
99 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 294,996 14,344,115,167 Rls. 165,813 $
100 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 24,119 14,309,874,408 Rls. 161,877 $
مجموع کل
13,975,780,388,573 ريال
مجموع کل
245,925,453 دلار