آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 23,815 12,990,012,000 Rls. 309,286 $
2 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 83,120 10,473,120,000 Rls. 249,360 $
3 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 176,000 10,348,800,000 Rls. 246,400 $
4 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 154,000 9,055,200,000 Rls. 215,600 $
5 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04015010 ک ک ک خامه شير 25,912 6,344,722,536 Rls. 77,736 $
6 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 45,875 5,780,250,000 Rls. 137,625 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04015010 ک ک ک خامه شير 22,000 5,533,110,000 Rls. 64,251 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 19,190 5,315,303,540 Rls. 58,405 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04015010 ک ک ک خامه شير 31,156 4,024,656,000 Rls. 93,468 $
10 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,810 3,987,229,703 Rls. 46,117 $
11 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 22,000 2,958,582,550 Rls. 31,570 $
12 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 9,366 2,870,271,984 Rls. 32,784 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 84369100 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور يا جوجه کشي و جوجه پروري 4,286 2,812,392,212 Rls. 30,422 $
14 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 21,220 2,783,225,880 Rls. 65,844 $
15 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 21,475 2,572,071,488 Rls. 32,213 $
16 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 16,530 2,134,314,000 Rls. 50,817 $
17 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 84369900 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي،... که در جاي ديگرمذکور نباشد 6,700 2,073,286,820 Rls. 23,980 $
18 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,694 1,989,986,661 Rls. 52,803 $
19 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,730 1,915,074,000 Rls. 45,597 $
20 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 14,660 1,907,478,570 Rls. 21,990 $
21 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 10,000 1,680,000,000 Rls. 40,000 $
22 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04015010 ک ک ک خامه شير 5,674 1,501,544,664 Rls. 17,022 $
23 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 84039010 پره (ديوا ره) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 23,895 1,469,076,000 Rls. 34,978 $
24 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 84369100 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور يا جوجه کشي و جوجه پروري 1,900 1,409,299,550 Rls. 17,650 $
25 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 75,000 1,361,351,250 Rls. 30,975 $
26 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04015010 ک ک ک خامه شير 10,787 1,359,162,000 Rls. 32,361 $
27 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,293,600,000 Rls. 30,800 $
28 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,291,950,000 Rls. 29,700 $
29 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 8,599 1,264,074,000 Rls. 30,097 $
30 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 84021900 سايرديگهاي مولد بخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار (Hybrid) که در جاي ديگر مذکور نباشد 6,325 1,092,000,000 Rls. 26,000 $
31 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 14,400 1,079,714,880 Rls. 12,240 $
32 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 84369100 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي پرورش طيور يا جوجه کشي و جوجه پروري 3,071 797,002,830 Rls. 18,902 $
33 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,660 685,062,000 Rls. 16,311 $
34 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 18,720 599,675,544 Rls. 15,912 $
35 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04015010 ک ک ک خامه شير 4,656 586,656,000 Rls. 13,968 $
36 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,196 469,854,000 Rls. 11,187 $
37 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 84368000 ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي، باغباني، گلكاري، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل، غير مذکور در جاي ديگر 3,600 380,419,600 Rls. 4,400 $
38 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04031090 ماست 2,400 249,001,920 Rls. 2,880 $
39 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04031090 ماست 4,800 241,920,000 Rls. 5,760 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 6,480 231,336,000 Rls. 5,508 $
41 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 15,300 201,600,000 Rls. 4,800 $
42 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 2,430 180,880,366 Rls. 2,066 $
43 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 1,300 155,701,650 Rls. 1,950 $
44 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04031090 ماست 2,400 121,737,600 Rls. 2,880 $
45 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04031090 ماست 2,400 120,960,000 Rls. 2,880 $
46 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 26179000 ک سایر/ساير سنگ فلزات و كنسانتره آنها. 16,150 116,057,614 Rls. 1,453 $
47 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04031090 ماست 2,400 108,538,560 Rls. 2,880 $
48 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04031090 ماست 954 79,408,757 Rls. 907 $
49 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 1,730 76,986,000 Rls. 1,833 $
50 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 8,580 76,086,000 Rls. 1,800 $
51 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 26179000 ک سایر/ساير سنگ فلزات و كنسانتره آنها. 6,500 54,080,910 Rls. 585 $
52 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 1,038 52,290,000 Rls. 1,245 $
مجموع کل
118,256,115,639 ريال
مجموع کل
2,308,198 دلار
[1]