آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 578,970 41,197,581,180 Rls. 492,012 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 412,416 31,044,906,616 Rls. 350,554 $
3 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 747,200 26,689,824,000 Rls. 635,472 $
4 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04031090 ماست 84,822 7,166,506,590 Rls. 82,047 $
5 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04031090 ماست 72,562 5,941,106,688 Rls. 70,886 $
6 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04031090 ماست 56,995 5,024,124,679 Rls. 55,512 $
7 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 138,360 4,941,747,000 Rls. 117,606 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04031090 ماست 54,623 4,650,719,172 Rls. 53,255 $
9 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 121,260 4,328,982,000 Rls. 103,071 $
10 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 13,943 4,293,140,230 Rls. 48,704 $
11 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 99,000 3,534,300,000 Rls. 84,150 $
12 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04031090 ماست 51,030 3,183,197,343 Rls. 42,924 $
13 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04031090 ماست 66,899 2,741,073,603 Rls. 65,005 $
14 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04031090 ماست 62,919 2,580,060,000 Rls. 61,430 $
15 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04031090 ماست 58,244 2,449,957,470 Rls. 56,879 $
16 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04031090 ماست 59,274 2,441,208,000 Rls. 58,124 $
17 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,844 2,428,116,188 Rls. 27,501 $
18 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04031090 ماست 49,257 2,055,305,040 Rls. 48,121 $
19 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 2,980 1,987,204,356 Rls. 21,708 $
20 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04031090 ماست 46,194 1,892,478,000 Rls. 45,059 $
21 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04031090 ماست 48,090 1,881,922,757 Rls. 47,308 $
22 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 54,540 1,806,307,899 Rls. 47,497 $
23 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 24,348 1,716,779,937 Rls. 20,696 $
24 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 6,100 1,678,331,243 Rls. 18,425 $
25 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 5,371 1,615,979,602 Rls. 18,307 $
26 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 9,430 1,184,029,630 Rls. 28,090 $
27 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 7,881 1,153,956,300 Rls. 27,475 $
28 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 2,722 1,093,646,166 Rls. 12,198 $
29 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,488 1,080,580,288 Rls. 11,990 $
30 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 18,181 880,798,010 Rls. 9,810 $
31 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,977 793,281,590 Rls. 9,031 $
32 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,601 774,055,561 Rls. 8,845 $
33 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,618 763,478,443 Rls. 18,107 $
34 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,500 761,422,884 Rls. 8,728 $
35 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,013 746,659,050 Rls. 9,055 $
36 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,218 728,332,574 Rls. 9,055 $
37 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 15,189 697,159,722 Rls. 7,979 $
38 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 2,495 612,958,453 Rls. 7,016 $
39 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,988 596,955,632 Rls. 7,802 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,898 543,186,000 Rls. 12,933 $
41 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,878 527,481,000 Rls. 12,395 $
42 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 6,200 452,668,624 Rls. 5,733 $
43 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 13,519 444,497,166 Rls. 6,038 $
44 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 2,493 436,464,000 Rls. 10,392 $
45 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 2,272 432,054,000 Rls. 10,287 $
46 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 1,566 409,067,406 Rls. 4,978 $
47 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 18,491 400,722,000 Rls. 9,541 $
48 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 23,810 400,008,000 Rls. 9,524 $
49 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,865 396,887,610 Rls. 9,296 $
50 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 11,455 391,374,810 Rls. 9,737 $
51 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,988 388,773,990 Rls. 9,101 $
52 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,596 383,600,865 Rls. 9,096 $
53 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 3,305 379,470,000 Rls. 9,035 $
54 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,579 375,464,500 Rls. 8,793 $
55 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,713 373,892,475 Rls. 9,477 $
56 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 07095990 سایر قارچ های دنبلان تازه یا سرد کرده 2,764 372,964,404 Rls. 4,106 $
57 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,848 368,760,000 Rls. 8,780 $
58 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 1,509 364,265,825 Rls. 4,187 $
59 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,038 360,655,240 Rls. 8,494 $
60 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,390 347,422,320 Rls. 8,118 $
61 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 15,510 347,186,090 Rls. 8,025 $
62 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 15,156 332,388,000 Rls. 7,914 $
63 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,766 330,708,000 Rls. 7,874 $
64 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,705 326,958,361 Rls. 7,752 $
65 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,887 318,731,791 Rls. 7,981 $
66 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,600 316,567,538 Rls. 4,452 $
67 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,598 310,584,140 Rls. 7,192 $
68 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,023 296,562,000 Rls. 7,061 $
69 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 2,300 296,551,280 Rls. 6,813 $
70 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,030 287,616,000 Rls. 6,848 $
71 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 959 250,870,688 Rls. 2,876 $
72 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 664 249,438,000 Rls. 5,939 $
73 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 1,418 249,018,805 Rls. 3,352 $
74 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 2,001 225,127,605 Rls. 5,663 $
75 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 5,400 193,320,600 Rls. 4,590 $
76 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 2,100 190,854,300 Rls. 2,100 $
77 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 474 178,770,606 Rls. 4,242 $
78 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 474 178,164,000 Rls. 4,242 $
79 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 20049000 ساير سبزيجات و مخلوط هاي آن محفوظ شده بجز در سرکه، غيره، يخ زده به استثناي محصولات 2006 غير مذکور در جاي ديگر 3,650 171,906,705 Rls. 4,077 $
80 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 3,874 160,024,520 Rls. 3,742 $
81 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 1,885 126,980,673 Rls. 1,841 $
82 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 289 106,386,000 Rls. 2,533 $
83 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 884 102,831,340 Rls. 2,396 $
84 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 1,500 100,036,800 Rls. 1,200 $
85 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 156 96,088,791 Rls. 1,091 $
86 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015010 ک ک ک خامه شير 775 89,586,000 Rls. 2,133 $
87 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 149 85,943,200 Rls. 1,043 $
88 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 296 74,098,016 Rls. 928 $
89 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 20049000 ساير سبزيجات و مخلوط هاي آن محفوظ شده بجز در سرکه، غيره، يخ زده به استثناي محصولات 2006 غير مذکور در جاي ديگر 1,700 71,400,000 Rls. 1,700 $
90 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 240 54,274,320 Rls. 1,440 $
91 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04015090 ک ک ک شير 390 44,856,000 Rls. 1,068 $
92 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 82 24,808,498 Rls. 286 $
93 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 82 23,842,104 Rls. 286 $
94 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 82 22,836,242 Rls. 286 $
95 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 319 17,042,400 Rls. 405 $
96 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 120 9,072,000 Rls. 216 $
97 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 07093000 بادمجان، تازه يا سرد کرده 140 2,726,490 Rls. 30 $
98 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 21042000 فرآورده هاي غذايي مركب (Composite)، هموژنيزه 14 2,726,490 Rls. 30 $
99 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 14 2,181,192 Rls. 24 $
100 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 45 1,893,600 Rls. 45 $
مجموع کل
195,958,813,316 ريال
مجموع کل
3,159,192 دلار
[1]