آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 83,008 23,310,499,776 Rls. 249,024 $
2 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 143,944 18,136,944,000 Rls. 431,832 $
3 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 87,012 16,881,750,000 Rls. 257,020 $
4 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 149,341 12,952,684,548 Rls. 307,416 $
5 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 125,804 11,176,242,000 Rls. 266,101 $
6 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 43,328 11,126,559,552 Rls. 129,984 $
7 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 124,463 10,783,412,640 Rls. 261,371 $
8 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 125,371 10,730,202,000 Rls. 255,481 $
9 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 123,083 10,165,912,720 Rls. 238,264 $
10 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 75,376 9,497,376,000 Rls. 226,128 $
11 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 77,625 9,122,838,900 Rls. 232,875 $
12 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 67,139 8,484,385,431 Rls. 201,417 $
13 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 58,500 7,371,000,000 Rls. 175,500 $
14 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 49,060 7,349,718,600 Rls. 171,710 $
15 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 89,280 7,243,785,990 Rls. 83,650 $
16 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 78,542 7,154,641,620 Rls. 166,766 $
17 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 46,605 6,858,278,560 Rls. 163,117 $
18 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 43,316 6,367,452,000 Rls. 151,606 $
19 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 19,232 6,352,291,078 Rls. 67,314 $
20 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 39,538 5,812,254,000 Rls. 138,387 $
21 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 40,366 5,714,961,392 Rls. 65,965 $
22 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 20,800 5,509,171,200 Rls. 62,400 $
23 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 39,460 5,246,216,640 Rls. 60,480 $
24 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 38,891 5,052,018,810 Rls. 116,673 $
25 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 67,507 4,902,787,432 Rls. 60,344 $
26 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 15,048 4,663,214,428 Rls. 52,671 $
27 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,122 4,646,772,718 Rls. 56,430 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 57,427 4,603,694,984 Rls. 52,079 $
29 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 26,380 3,877,944,000 Rls. 92,332 $
30 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 104,682 3,796,716,000 Rls. 90,398 $
31 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 99,136 3,733,926,000 Rls. 88,903 $
32 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015090 ک ک ک شير 28,933 3,645,558,000 Rls. 86,799 $
33 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 27,568 3,517,906,080 Rls. 82,704 $
34 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 28,984 3,472,847,731 Rls. 40,125 $
35 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 71,894 3,456,822,991 Rls. 57,782 $
36 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 30,127 3,428,857,875 Rls. 90,381 $
37 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 86,400 3,400,614,000 Rls. 80,967 $
38 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زآکريليک يا مدآکريليک، حلاجي شده، شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 23,088 3,393,936,000 Rls. 80,808 $
39 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 26,975 3,371,529,037 Rls. 41,879 $
40 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 27,640 3,310,456,620 Rls. 41,460 $
41 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 40,700 3,275,484,800 Rls. 37,100 $
42 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 29,372 3,037,692,000 Rls. 72,326 $
43 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 73066110 لوله ها و پروفيل ها، جوش دا ده شده، ا زآهن يا ا زفولاد، با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 97,320 2,997,481,200 Rls. 71,368 $
44 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,605 2,593,936,075 Rls. 61,619 $
45 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 66,064 2,358,468,000 Rls. 56,154 $
46 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 20,000 2,312,186,800 Rls. 28,700 $
47 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 7,244 2,236,615,260 Rls. 25,355 $
48 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 16,877 2,126,502,000 Rls. 50,631 $
49 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 47,000 2,100,660,300 Rls. 49,820 $
50 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 30,000 1,890,000,000 Rls. 45,000 $
51 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 46,400 1,852,985,430 Rls. 43,482 $
52 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 5,120 1,400,586,240 Rls. 15,360 $
53 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 11,088 1,292,760,000 Rls. 30,780 $
54 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 9,321 1,229,500,688 Rls. 32,624 $
55 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 20,000 1,176,000,000 Rls. 28,000 $
56 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 27,648 1,164,602,880 Rls. 27,648 $
57 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 20,000 1,157,100,000 Rls. 26,600 $
58 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 25,000 1,152,750,000 Rls. 26,500 $
59 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 28,767 1,151,116,279 Rls. 27,343 $
60 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 25,000 1,142,150,000 Rls. 26,500 $
61 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04049090 ک ک ک ساير 25,000 1,113,000,000 Rls. 26,500 $
62 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 25,000 1,113,000,000 Rls. 26,500 $
63 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,232 1,063,850,319 Rls. 12,370 $
64 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,630 980,541,332 Rls. 10,854 $
65 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,142 947,846,820 Rls. 21,498 $
66 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 23,200 916,709,265 Rls. 21,741 $
67 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 9,500 871,477,087 Rls. 9,589 $
68 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 2,949 817,530,000 Rls. 19,465 $
69 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 39161090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد، ميله، قلم و پروفيله حتي كار شده در سطح از پليمرهاي اتيلن بجز انواع مورد مصرف در ساختمان 29,388 777,394,880 Rls. 17,632 $
70 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,282 773,247,762 Rls. 8,459 $
71 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 9,331 720,956,676 Rls. 8,173 $
72 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04031090 ماست 17,207 686,616,000 Rls. 16,348 $
73 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04031090 ماست 14,694 654,528,000 Rls. 15,584 $
74 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04031090 ماست 6,591 594,893,887 Rls. 6,261 $
75 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 3,000 561,162,000 Rls. 13,361 $
76 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 2,028 553,476,000 Rls. 13,178 $
77 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 22029990 --- ساير 13,824 520,985,088 Rls. 13,824 $
78 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,291 518,171,667 Rls. 9,806 $
79 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,842 510,972,000 Rls. 12,166 $
80 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي) به شكل پودر، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1% وزني نباشد غير موارد مذكور 3,000 505,980,000 Rls. 12,000 $
81 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 12,120 450,596,040 Rls. 10,452 $
82 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 84603100 ماشين هاي تيزکردن ا بزا رسنگ زني برشي (باکنترل شماره اي) 340 420,000,000 Rls. 10,000 $
83 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 70132800 ساير ليوآن هاي نوشيدن پايه دار (گيلاس) به غير ازسفالينه شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 8,075 419,869,070 Rls. 9,523 $
84 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,722 407,469,790 Rls. 9,527 $
85 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 24,000 398,076,000 Rls. 9,478 $
86 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 5,200 382,200,000 Rls. 9,100 $
87 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04031090 ماست 4,247 360,042,605 Rls. 4,035 $
88 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04031090 ماست 8,876 354,144,000 Rls. 8,432 $
89 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,200 311,640,000 Rls. 7,420 $
90 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 7,459 307,345,220 Rls. 7,186 $
91 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 553 301,216,250 Rls. 3,436 $
92 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04031090 ماست 5,651 211,939,058 Rls. 5,368 $
93 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 1,363 202,433,825 Rls. 2,309 $
94 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 84368000 ماشين آلات و دستگاه هاي کشاورزي، باغباني، گلكاري، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل، غير مذکور در جاي ديگر 1,000 184,800,000 Rls. 4,400 $
95 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 8,307 174,468,000 Rls. 4,154 $
96 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04031090 ماست 1,899 159,134,448 Rls. 1,804 $
97 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 870 154,492,560 Rls. 3,664 $
98 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 18062000 ساير فرآورده ها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته بندي هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 553 150,948,000 Rls. 3,594 $
99 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,840 143,884,530 Rls. 3,420 $
100 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر افغانستان 04031090 ماست 3,327 132,762,000 Rls. 1,542 $
مجموع کل
348,102,559,484 ريال
مجموع کل
6,773,604 دلار