آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 51,824 24,829,305,984 Rls. 303,053 $
2 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 19,880 18,133,038,000 Rls. 431,739 $
3 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,290,880 15,180,394,829 Rls. 296,765 $
4 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 66,377 11,876,734,122 Rls. 136,073 $
5 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,125,000 11,812,500,000 Rls. 281,250 $
6 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 50,868 8,787,789,665 Rls. 104,365 $
7 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 121,747 7,763,025,870 Rls. 182,623 $
8 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 108,220 7,105,748,230 Rls. 162,329 $
9 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 57,133 4,079,947,200 Rls. 97,142 $
10 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 398,882 3,886,648,282 Rls. 91,537 $
11 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 357,250 3,751,440,000 Rls. 89,320 $
12 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 157,790 3,338,636,820 Rls. 37,870 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 14,034 2,511,108,822 Rls. 28,770 $
14 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 36,000 1,410,518,880 Rls. 16,953 $
15 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 19,817 1,248,450,000 Rls. 29,725 $
16 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 28365000 کربنات کلسيم 274,540 1,129,556,944 Rls. 11,531 $
17 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 100,000 1,076,125,000 Rls. 25,000 $
18 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 100,000 1,050,000,000 Rls. 25,000 $
19 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 16,500 752,900,519 Rls. 9,429 $
20 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 28365000 کربنات کلسيم 192,620 647,203,200 Rls. 15,410 $
21 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 62,000 624,960,000 Rls. 14,880 $
22 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 50,000 527,062,500 Rls. 12,500 $
23 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 28365000 کربنات کلسيم 134,620 471,343,391 Rls. 5,452 $
24 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 28365000 کربنات کلسيم 100,010 349,968,655 Rls. 8,001 $
25 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 12,000 342,720,000 Rls. 8,160 $
26 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 28365000 کربنات کلسيم 96,060 323,860,526 Rls. 7,685 $
27 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 6,000 302,400,000 Rls. 7,200 $
28 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 84172000 تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي)، غير برقي 4,800 272,304,000 Rls. 7,200 $
29 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 28365000 کربنات کلسيم 48,140 163,521,952 Rls. 3,851 $
30 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 28365000 کربنات کلسيم 52,080 157,019,117 Rls. 4,166 $
31 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) عراق 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 1,854 132,375,600 Rls. 3,152 $
مجموع کل
134,038,608,108 ريال
مجموع کل
2,458,130 دلار
[1]