آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 552,000 47,709,831,500 Rls. 540,500 $
2 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 851,000 46,464,600,000 Rls. 1,106,300 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 345,000 38,439,469,900 Rls. 448,500 $
4 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 207,000 13,694,913,000 Rls. 155,250 $
5 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 161,000 10,590,861,750 Rls. 120,750 $
6 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 161,000 8,790,600,000 Rls. 193,982 $
7 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 253,000 7,969,500,000 Rls. 189,750 $
8 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 230,000 7,245,000,000 Rls. 172,500 $
9 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 207,000 6,526,020,000 Rls. 155,250 $
10 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 207,000 6,520,500,000 Rls. 155,250 $
11 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 69,000 2,173,500,000 Rls. 51,750 $
12 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 23,800 1,507,813,776 Rls. 17,136 $
13 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 23,000 1,260,733,500 Rls. 29,900 $
14 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 38244090 ساير افزودني هاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون غير مذکور در جاي ديگر 44,800 950,441,928 Rls. 10,752 $
15 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 38244090 ساير افزودني هاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون غير مذکور در جاي ديگر 30,000 303,588,000 Rls. 7,200 $
16 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 38244090 ساير افزودني هاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون غير مذکور در جاي ديگر 30,000 302,400,000 Rls. 7,200 $
17 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 38244090 ساير افزودني هاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون غير مذکور در جاي ديگر 30,000 302,400,000 Rls. 7,200 $
18 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 38244090 ساير افزودني هاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون غير مذکور در جاي ديگر 15,200 291,281,856 Rls. 3,648 $
مجموع کل
201,043,455,210 ريال
مجموع کل
3,372,818 دلار
[1]