آمار کل " صادرات به" کشور (اکراين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) اکراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 20,164 50,110,836,713 Rls. 511,539 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) اکراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 20,115 47,271,909,782 Rls. 531,789 $
3 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) اکراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 13,386 32,568,172,560 Rls. 775,432 $
4 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) اکراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 10,052 17,700,055,920 Rls. 250,006 $
5 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) اکراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 6,260 14,869,373,111 Rls. 167,472 $
6 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) اکراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 4,303 10,117,327,670 Rls. 122,614 $
7 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) اکراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 2,006 3,938,603,760 Rls. 92,088 $
مجموع کل
176,576,279,516 ريال
مجموع کل
2,450,939 دلار
[1]