آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 742,832 46,798,332,000 Rls. 1,114,246 $
2 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 739,675 46,599,420,000 Rls. 1,109,510 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 322,055 40,397,241,583 Rls. 483,484 $
4 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 228,103 32,740,527,899 Rls. 342,159 $
5 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 444,115 28,463,096,090 Rls. 666,176 $
6 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 340,676 21,983,331,780 Rls. 511,014 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 162,049 21,338,152,919 Rls. 243,073 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 158,958 21,097,242,566 Rls. 234,841 $
9 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 317,750 20,097,016,076 Rls. 476,624 $
10 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 258,966 15,249,346,076 Rls. 388,450 $
11 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 22,760 9,957,881,202 Rls. 236,164 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور در ديگر رديفهاي 7013 براي محل كار، توالت، تزئينات داخلي غير مذكور در جاي ديگر 114,089 7,187,628,000 Rls. 171,134 $
13 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 148,494 978,872,448 Rls. 11,880 $
14 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 103,205 348,429,953 Rls. 4,335 $
15 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 101,383 339,260,880 Rls. 8,077 $
16 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 49,312 325,561,125 Rls. 3,713 $
17 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 25,000 84,000,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
313,985,340,597 ريال
مجموع کل
6,006,879 دلار
[1]