آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 207,000 24,403,871,700 Rls. 269,331 $
2 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 207,000 23,224,406,400 Rls. 269,100 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 184,000 20,413,447,600 Rls. 239,200 $
4 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 184,000 12,543,874,550 Rls. 140,300 $
5 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 184,000 10,046,400,000 Rls. 239,200 $
6 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 183,000 9,991,800,000 Rls. 237,900 $
7 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 92,000 5,040,302,800 Rls. 119,600 $
8 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 92,000 5,023,200,000 Rls. 119,600 $
9 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 92,000 5,023,200,000 Rls. 119,600 $
10 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 69,000 3,767,400,000 Rls. 89,700 $
11 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 69,000 3,767,400,000 Rls. 43,747 $
12 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 335 612,286,400 Rls. 7,600 $
13 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 21,940 73,718,400 Rls. 1,755 $
مجموع کل
123,931,307,850 ريال
مجموع کل
1,896,634 دلار
[1]