آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 5,661,277 52,527,548,636 Rls. 624,692 $
2 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 4,476,370 42,972,973,654 Rls. 495,903 $
3 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 144,000 24,192,000,000 Rls. 576,000 $
4 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 125,000 14,507,868,000 Rls. 171,361 $
5 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 124,075 13,655,450,040 Rls. 200,103 $
6 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 123,000 13,541,606,360 Rls. 167,280 $
7 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 101,025 12,833,441,270 Rls. 137,394 $
8 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 100,000 12,214,330,000 Rls. 136,000 $
9 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 70,000 11,805,168,000 Rls. 280,000 $
10 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 125,000 8,879,475,000 Rls. 206,250 $
11 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 46,000 7,965,600,000 Rls. 184,000 $
12 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 46,000 7,908,480,000 Rls. 184,000 $
13 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 76,000 5,266,800,000 Rls. 125,400 $
14 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 75,000 5,213,505,000 Rls. 123,750 $
15 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 74,100 5,212,260,900 Rls. 122,265 $
16 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 75,050 5,200,944,000 Rls. 123,832 $
17 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 76061210 ورق كمپوزيتي از آلياژهاي الومينيوم 23,600 5,144,837,760 Rls. 56,640 $
18 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري براي آسياب ا زچدن، اهن يافولاد 100,451 4,541,545,672 Rls. 50,217 $
19 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 23,069 4,059,728,758 Rls. 46,138 $
20 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 28141000 آمونياک بدون آب 216,740 3,872,858,048 Rls. 42,423 $
21 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 28141000 آمونياک بدون آب 170,510 3,773,592,391 Rls. 43,078 $
22 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04021030 شير خشك صنعتي 24,000 3,630,720,000 Rls. 96,000 $
23 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 50,000 3,287,088,750 Rls. 82,500 $
24 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 325,510 3,223,175,384 Rls. 35,309 $
25 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 28141000 آمونياک بدون آب 196,790 3,179,322,024 Rls. 62,106 $
26 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 28141000 آمونياک بدون آب 189,980 2,770,577,817 Rls. 33,105 $
27 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 28141000 آمونياک بدون آب 203,490 2,702,694,574 Rls. 30,234 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 324,990 2,534,977,268 Rls. 28,905 $
29 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 15,509 2,193,729,544 Rls. 24,717 $
30 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04049090 ک ک ک ساير 48,000 2,136,960,000 Rls. 50,880 $
31 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 76061210 ورق كمپوزيتي از آلياژهاي الومينيوم 19,500 2,005,356,600 Rls. 23,400 $
32 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 252,570 1,814,017,313 Rls. 21,760 $
33 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 241,812 1,735,448,174 Rls. 20,858 $
34 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري براي آسياب ا زچدن، اهن يافولاد 51,580 1,700,015,000 Rls. 19,390 $
35 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 76061210 ورق كمپوزيتي از آلياژهاي الومينيوم 23,580 1,287,468,000 Rls. 30,654 $
36 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 105,200 1,282,021,200 Rls. 13,680 $
37 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج به غير از ورق کامپوزيتي 13,936 1,134,238,500 Rls. 26,900 $
38 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 73259100 گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري براي آسياب ا زچدن، اهن يافولاد 24,786 1,126,313,019 Rls. 12,393 $
39 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 28141000 آمونياک بدون آب 83,820 1,120,434,000 Rls. 26,677 $
40 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 7,787 1,101,829,335 Rls. 12,585 $
41 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04049010 ---پودر آب پنیر (کانی زدایی شده و کانی زدایی نشده) 24,000 1,070,515,200 Rls. 25,440 $
42 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته، حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 22,000 979,440,000 Rls. 23,320 $
43 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 28141000 آمونياک بدون آب 64,320 883,805,515 Rls. 20,702 $
44 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 28141000 آمونياک بدون آب 42,830 578,970,000 Rls. 13,785 $
45 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 119,870 556,248,000 Rls. 13,244 $
46 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 3,650 544,546,995 Rls. 6,545 $
47 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 39206990 سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور 25,000 529,080,000 Rls. 12,000 $
48 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 21,309 476,941,140 Rls. 11,316 $
49 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 28141000 آمونياک بدون آب 42,520 444,364,096 Rls. 10,404 $
50 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04031090 ماست 10,320 412,794,570 Rls. 9,804 $
51 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04031090 ماست 6,930 276,990,000 Rls. 6,595 $
52 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 28141000 آمونياک بدون آب 20,220 273,856,640 Rls. 6,508 $
53 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04031090 ماست 6,213 250,598,920 Rls. 5,902 $
54 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 49,520 217,728,000 Rls. 5,184 $
55 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 51,740 211,792,000 Rls. 5,600 $
56 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 25,600 122,304,000 Rls. 2,912 $
57 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 972 94,940,560 Rls. 2,236 $
58 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 31022100 سولفات آمونيوم 9,990 46,200,000 Rls. 1,100 $
59 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 360 34,894,404 Rls. 828 $
60 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 351 24,614,856 Rls. 584 $
61 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04015010 ک ک ک خامه شير 243 21,588,000 Rls. 514 $
62 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 144 17,624,970 Rls. 418 $
63 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 78 11,298,000 Rls. 269 $
64 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 113 6,174,000 Rls. 147 $
مجموع کل
313,343,709,857 ريال
مجموع کل
4,934,135 دلار
[1]