آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 1,149,568 70,225,489,946 Rls. 804,697 $
2 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 963,969 45,468,734,945 Rls. 499,731 $
3 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 1,260,239 30,482,197,852 Rls. 755,094 $
4 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 1,028,186 30,227,358,000 Rls. 719,699 $
5 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 738,138 28,072,520,375 Rls. 400,105 $
6 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 708,068 19,695,922,211 Rls. 233,661 $
7 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 631,125 18,576,720,054 Rls. 441,786 $
8 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 487,375 14,276,025,723 Rls. 162,832 $
9 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 370,009 10,405,500,000 Rls. 247,750 $
10 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 145,000 7,413,262,500 Rls. 122,767 $
11 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 53,684 6,641,821,161 Rls. 73,441 $
12 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 112,547 6,267,324,000 Rls. 149,222 $
13 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 97,148 5,805,366,000 Rls. 138,223 $
14 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 175,213 5,224,842,000 Rls. 124,401 $
15 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 76,668 4,845,002,196 Rls. 115,002 $
16 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 64,800 4,711,374,720 Rls. 51,840 $
17 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 59,011 4,659,854,888 Rls. 54,880 $
18 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 65,548 4,580,733,442 Rls. 53,154 $
19 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 42,500 4,465,101,000 Rls. 49,157 $
20 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 49,350 3,981,069,985 Rls. 45,895 $
21 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 24,875 3,839,956,572 Rls. 43,640 $
22 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 66,000 3,832,488,000 Rls. 89,100 $
23 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 43,796 3,240,014,578 Rls. 37,226 $
24 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 86,150 2,894,640,000 Rls. 68,920 $
25 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 44,000 2,494,800,000 Rls. 59,400 $
26 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 42,500 2,409,750,000 Rls. 57,375 $
27 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 64,865 1,927,938,760 Rls. 45,406 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 20,450 1,578,876,588 Rls. 17,382 $
29 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 23,925 1,522,017,601 Rls. 16,747 $
30 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 25,180 1,471,050,000 Rls. 35,025 $
31 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 44,299 1,320,984,000 Rls. 31,452 $
32 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 44,755 1,315,776,000 Rls. 31,328 $
33 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 22,000 1,252,300,500 Rls. 29,700 $
34 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 45,725 998,634,000 Rls. 23,777 $
35 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 21,052 707,364,000 Rls. 16,842 $
36 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 23,960 503,160,000 Rls. 11,980 $
مجموع کل
357,335,971,597 ريال
مجموع کل
5,858,638 دلار
[1]