آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,965,755 326,577,125,242 Rls. 3,645,089 $
2 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,924,443 309,807,142,936 Rls. 3,639,552 $
3 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 4,938,302 282,745,596,000 Rls. 6,732,038 $
4 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 12,561,473 209,896,894,604 Rls. 2,438,559 $
5 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 2,163,748 181,807,577,218 Rls. 2,031,453 $
6 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,801,055 168,893,745,080 Rls. 3,924,081 $
7 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,788,903 161,567,204,130 Rls. 3,780,229 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 7,561,573 150,536,001,133 Rls. 1,712,788 $
9 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,160,618 146,942,162,573 Rls. 1,696,099 $
10 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 2,283,143 134,647,590,000 Rls. 3,205,895 $
11 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 8,378,224 119,137,529,534 Rls. 1,365,389 $
12 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,962,270 117,341,877,667 Rls. 2,784,440 $
13 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 7,398,073 104,263,104,532 Rls. 1,403,403 $
14 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 1,669,653 88,990,562,692 Rls. 2,218,306 $
15 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 4,821,104 40,581,037,942 Rls. 953,638 $
16 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 3,278,200 34,986,625,000 Rls. 819,550 $
17 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,548,000 34,891,613,000 Rls. 384,833 $
18 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 363,600 32,965,327,961 Rls. 406,362 $
19 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,445,267 28,472,149,792 Rls. 316,541 $
20 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 146,325 26,809,430,836 Rls. 357,752 $
21 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,038,955 25,527,264,000 Rls. 607,792 $
22 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سایر 4,549,482 23,200,596,720 Rls. 552,393 $
23 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,994,495 22,861,634,250 Rls. 534,525 $
24 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 574,820 21,992,860,107 Rls. 252,373 $
25 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 73,129 21,457,305,641 Rls. 248,228 $
26 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,327,942 21,091,161,882 Rls. 489,564 $
27 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,000,200 20,427,625,375 Rls. 239,598 $
28 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,901,550 19,966,275,000 Rls. 475,388 $
29 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,793,000 19,333,625,000 Rls. 448,250 $
30 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سایر 3,953,484 19,328,241,710 Rls. 452,411 $
31 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 56,664 17,113,938,948 Rls. 192,357 $
32 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 5,660,000 16,876,188,000 Rls. 401,814 $
33 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 419,940 16,239,789,713 Rls. 181,740 $
34 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 62,549 16,160,398,758 Rls. 183,154 $
35 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,067,983 15,171,453,870 Rls. 176,261 $
36 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 88,000 14,856,688,000 Rls. 352,000 $
37 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,185,533 14,407,611,528 Rls. 165,194 $
38 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 222,743 14,032,830,000 Rls. 334,115 $
39 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,488,500 12,807,987,360 Rls. 318,721 $
40 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,614,439 12,531,680,021 Rls. 143,787 $
41 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,476,116 12,399,408,000 Rls. 295,224 $
42 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,432,570 12,330,557,508 Rls. 146,414 $
43 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,151,000 12,131,491,250 Rls. 287,750 $
44 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 66,000 11,227,040,000 Rls. 264,000 $
45 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04021030 شير خشك صنعتي 66,000 11,088,000,000 Rls. 264,000 $
46 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 75,544 10,900,621,616 Rls. 122,546 $
47 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 143,574 10,557,482,886 Rls. 122,038 $
48 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,934,685 10,513,006,641 Rls. 249,156 $
49 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سایر 861,950 10,458,711,256 Rls. 110,469 $
50 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 634,685 9,955,415,358 Rls. 117,260 $
51 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 33,572 9,913,410,339 Rls. 113,223 $
52 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 449,000 9,852,776,750 Rls. 112,250 $
53 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 2,037,060 9,535,590,960 Rls. 227,036 $
54 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,257,961 9,405,120,448 Rls. 106,883 $
55 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 69,738 9,087,986,404 Rls. 236,510 $
56 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 55,535 9,072,082,450 Rls. 101,830 $
57 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 821,000 8,620,500,000 Rls. 205,250 $
58 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 67,710 8,491,392,000 Rls. 202,176 $
59 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 66,492 8,402,986,976 Rls. 90,896 $
60 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 997,260 8,376,984,000 Rls. 199,452 $
61 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 853,000 8,369,077,500 Rls. 213,250 $
62 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 33,364 8,179,161,239 Rls. 92,482 $
63 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 25,864 8,172,344,178 Rls. 88,638 $
64 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,057,479 8,089,788,000 Rls. 192,614 $
65 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,956,684 8,005,093,390 Rls. 186,264 $
66 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 31,660 7,914,516,960 Rls. 96,103 $
67 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 28,806 7,853,102,450 Rls. 89,165 $
68 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 67,630 7,845,198,458 Rls. 87,562 $
69 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 99,676 7,781,324,355 Rls. 84,726 $
70 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 57,294 7,369,653,480 Rls. 171,882 $
71 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 356,800 7,318,268,006 Rls. 171,251 $
72 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 28,942 7,090,049,668 Rls. 82,732 $
73 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 47,558 6,991,152,000 Rls. 166,456 $
74 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,561,930 6,914,515,140 Rls. 161,394 $
75 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 28,168 6,832,591,648 Rls. 77,499 $
76 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 23,721 6,528,486,648 Rls. 70,140 $
77 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 50,615 6,472,580,010 Rls. 151,845 $
78 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69074090 ک ک ک سایر 1,281,746 6,371,788,953 Rls. 154,947 $
79 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 43,692 6,276,052,192 Rls. 148,790 $
80 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 54,455 6,175,989,850 Rls. 72,070 $
81 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 311,500 6,125,414,400 Rls. 145,841 $
82 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 41,443 6,124,433,383 Rls. 68,804 $
83 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 23,482 5,917,338,000 Rls. 140,889 $
84 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39259000 ساير لوا زم براي ساختمان که در جاي ديگرمذکور نباشد، ا ز مواد پلاستيکي 26,625 5,876,625,856 Rls. 66,562 $
85 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 25,500 5,790,667,500 Rls. 63,750 $
86 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 79,812 5,713,226,693 Rls. 67,838 $
87 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 562,800 5,673,024,000 Rls. 135,072 $
88 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11081100 نشاسته گندم 120,000 5,642,464,800 Rls. 63,600 $
89 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 49,242 5,535,030,000 Rls. 128,510 $
90 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 79,764 5,531,110,900 Rls. 62,499 $
91 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 525,000 5,512,500,000 Rls. 131,250 $
92 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 250,000 5,469,462,500 Rls. 62,500 $
93 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,533,719 5,395,834,646 Rls. 59,186 $
94 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 23,580 5,161,105,100 Rls. 56,930 $
95 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 25,650 5,120,188,875 Rls. 64,125 $
96 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 84295211 انواع بيل مکانيکي نو، به قدرت 200ا سب بخارو کمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 42,666 4,956,000,000 Rls. 118,000 $
97 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 244,850 4,808,242,944 Rls. 114,045 $
98 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 11081100 نشاسته گندم 96,000 4,804,191,360 Rls. 50,880 $
99 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04015010 ک ک ک خامه شير 37,659 4,765,220,115 Rls. 112,916 $
100 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 184,924 4,634,532,000 Rls. 110,346 $
مجموع کل
3,524,673,365,794 ريال
مجموع کل
58,523,378 دلار