آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 825,000 127,208,090,250 Rls. 3,015,250 $
2 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 667,175 111,118,747,110 Rls. 2,590,193 $
3 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 625,000 104,756,000,000 Rls. 2,433,000 $
4 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 575,000 96,047,080,000 Rls. 1,085,000 $
5 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 100,000 46,106,062,000 Rls. 559,540 $
6 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 475,000 45,714,015,000 Rls. 545,000 $
7 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 325,000 42,682,500,000 Rls. 1,016,250 $
8 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 150,000 25,200,000,000 Rls. 600,000 $
9 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 575,750 22,090,088,096 Rls. 381,242 $
10 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 715,385 20,667,141,005 Rls. 235,348 $
11 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 838,071 19,919,034,160 Rls. 498,357 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 634,713 17,215,506,000 Rls. 409,893 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 77,061 16,000,638,118 Rls. 180,864 $
14 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 75,000 12,600,000,000 Rls. 300,000 $
15 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 368,970 10,848,474,000 Rls. 258,297 $
16 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 50,000 8,400,000,000 Rls. 200,000 $
17 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 40,844 7,365,035,808 Rls. 83,564 $
18 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 114,123 6,908,935,576 Rls. 79,886 $
19 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 95,500 6,782,540,800 Rls. 76,400 $
20 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 168,285 6,500,049,199 Rls. 73,765 $
21 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 39,714 6,407,171,866 Rls. 77,170 $
22 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,990 5,987,202,480 Rls. 71,820 $
23 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 49,600 5,802,252,084 Rls. 66,950 $
24 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 70,066 5,296,998,000 Rls. 126,119 $
25 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 30,807 4,854,947,160 Rls. 49,560 $
26 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 31,150 4,748,113,368 Rls. 56,070 $
27 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,880 4,561,453,440 Rls. 51,840 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 49,380 4,011,899,968 Rls. 45,923 $
29 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,000 3,660,861,600 Rls. 39,600 $
30 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 24,885 3,588,437,600 Rls. 43,549 $
31 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,262 3,538,337,600 Rls. 82,096 $
32 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 46,071 3,482,934,000 Rls. 82,927 $
33 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 34,755 3,366,258,000 Rls. 80,149 $
34 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 50,175 2,931,348,000 Rls. 69,794 $
35 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 68,774 2,787,120,000 Rls. 57,720 $
36 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 502,530 2,277,453,600 Rls. 27,639 $
37 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 14,138 2,195,649,438 Rls. 24,515 $
38 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 74,555 1,972,356,358 Rls. 24,604 $
39 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 4,656 1,843,587,432 Rls. 20,952 $
40 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 21,060 1,824,875,325 Rls. 20,815 $
41 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09109911 اويشن وبرگ بو در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 4,700 1,787,231,776 Rls. 22,184 $
42 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 4,300 1,706,902,200 Rls. 19,350 $
43 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,160 1,675,728,000 Rls. 38,880 $
44 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 5,600 1,648,072,322 Rls. 18,134 $
45 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,080 1,572,480,000 Rls. 37,440 $
46 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041020 خرما کبکاب تازه يا خشك كرده 48,750 1,453,704,000 Rls. 34,612 $
47 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 9,060 1,404,415,968 Rls. 14,986 $
48 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 10,284 1,402,567,133 Rls. 15,718 $
49 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 4,154 1,392,138,088 Rls. 15,525 $
50 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 17,877 1,351,476,000 Rls. 32,178 $
51 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 8,418 1,225,229,438 Rls. 13,318 $
52 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09109911 اويشن وبرگ بو در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 1,250 1,222,376,350 Rls. 13,450 $
53 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08051000 پرتقال، تازه يا خشک کرده 24,587 1,160,340,648 Rls. 13,154 $
54 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 4,600 1,159,200,000 Rls. 27,600 $
55 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 9,651 1,145,564,909 Rls. 13,426 $
56 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 6,970 1,084,801,073 Rls. 12,547 $
57 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 10,036 1,053,780,000 Rls. 25,090 $
58 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 9,859 1,039,282,920 Rls. 24,648 $
59 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 13,041 985,866,000 Rls. 23,473 $
60 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 10,000 953,757,000 Rls. 10,500 $
61 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 18,450 929,880,000 Rls. 22,140 $
62 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 9,600 911,232,000 Rls. 21,696 $
63 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09109911 اويشن وبرگ بو در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 900 852,104,844 Rls. 9,684 $
64 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 7,753 814,128,000 Rls. 19,384 $
65 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 10,527 795,816,000 Rls. 18,948 $
66 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 11,613 787,771,361 Rls. 20,903 $
67 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 4,300 784,182,400 Rls. 8,882 $
68 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08055020 لیمو تازه 20,519 769,997,550 Rls. 10,317 $
69 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 12,150 765,450,000 Rls. 18,225 $
70 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08055020 لیمو تازه 14,304 739,670,160 Rls. 8,583 $
71 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 1,416 679,256,652 Rls. 7,478 $
72 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,240 647,078,525 Rls. 7,381 $
73 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 18,776 640,127,953 Rls. 7,199 $
74 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 13,800 626,802,486 Rls. 7,314 $
75 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09109921 آويشن وبرگ بو به صورت كوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي 1,540 599,874,225 Rls. 6,842 $
76 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,952 589,270,860 Rls. 7,380 $
77 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 5,000 554,676,000 Rls. 6,000 $
78 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 5,210 547,050,000 Rls. 13,025 $
79 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 5,141 539,868,000 Rls. 12,854 $
80 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 7,669 530,376,000 Rls. 12,628 $
81 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,230 519,666,000 Rls. 12,373 $
82 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 06039000 گل و غنچه گل، براي دسته گل يا براي زينت، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 739 515,214,000 Rls. 12,267 $
83 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 150,284 511,213,752 Rls. 5,628 $
84 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 5,796 486,864,000 Rls. 11,592 $
85 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 4,478 477,420,813 Rls. 5,419 $
86 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 5,811 439,278,000 Rls. 10,459 $
87 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 120 408,582,030 Rls. 9,267 $
88 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 4,326 399,672,000 Rls. 9,516 $
89 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,967 375,522,000 Rls. 8,941 $
90 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 2,190 355,346,490 Rls. 4,110 $
91 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 3,750 353,315,625 Rls. 9,375 $
92 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 144,972 334,866,000 Rls. 7,973 $
93 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,476 325,502,280 Rls. 3,690 $
94 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 35051090 دکسرين و ساير نشاسته ها و فکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 14,500 322,770,000 Rls. 7,685 $
95 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08042010 --- انجیر خشک 1,400 301,271,936 Rls. 3,215 $
96 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,230 301,230,075 Rls. 3,075 $
97 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09109921 آويشن وبرگ بو به صورت كوبيده در بسته بندي هاي غير خرده فروشي 1,405 278,502,000 Rls. 6,631 $
98 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09109911 اويشن وبرگ بو در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 270 268,555,630 Rls. 2,905 $
99 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 972 257,935,680 Rls. 2,880 $
100 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33019090 ساير اولئورزينهاي استخرا جي، بامحلول غليظ روغن ها....بجزآ ب مقطر خوشبو و محلول آ بي روغن اسانسي 1,584 240,255,930 Rls. 2,645 $
مجموع کل
877,271,705,523 ريال
مجموع کل
16,554,382 دلار