آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 16,733,690 247,228,819,555 Rls. 2,808,022 $
2 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 7,674,962 128,750,920,467 Rls. 1,533,196 $
3 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 11,399,138 95,752,944,000 Rls. 2,279,832 $
4 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 6,477,271 92,938,704,401 Rls. 1,265,379 $
5 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 4,433,278 88,844,636,855 Rls. 978,059 $
6 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,567,488 66,621,652,935 Rls. 793,742 $
7 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 460,268 61,362,935,534 Rls. 721,497 $
8 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 513,288 53,926,513,284 Rls. 621,165 $
9 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 402,785 50,777,913,569 Rls. 568,225 $
10 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 5,289,693 45,147,283,490 Rls. 1,044,675 $
11 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 115,660 30,769,850,280 Rls. 346,980 $
12 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 3,732,229 28,128,275,894 Rls. 746,244 $
13 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 2,447,011 28,012,037,060 Rls. 655,799 $
14 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 606,464 22,924,356,000 Rls. 545,818 $
15 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 577,940 22,461,856,200 Rls. 520,146 $
16 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 172,800 20,328,192,000 Rls. 518,400 $
17 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 152,400 19,528,992,000 Rls. 457,200 $
18 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 153,600 19,417,651,200 Rls. 460,800 $
19 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 2,144,163 18,010,986,000 Rls. 428,833 $
20 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 131,040 17,317,440,000 Rls. 412,320 $
21 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,932,307 16,231,362,000 Rls. 386,461 $
22 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 223,698 14,092,974,000 Rls. 335,547 $
23 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 337,588 13,048,046,360 Rls. 303,830 $
24 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 575,000 12,744,687,500 Rls. 143,750 $
25 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 1,166,930 12,165,177,006 Rls. 141,280 $
26 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 38,400 11,285,107,200 Rls. 115,200 $
27 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 286,486 10,870,966,278 Rls. 257,838 $
28 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 275,684 9,868,517,346 Rls. 240,777 $
29 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 110,000 8,874,140,000 Rls. 209,000 $
30 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 400,000 8,279,125,000 Rls. 99,548 $
31 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 130,080 8,195,040,000 Rls. 195,120 $
32 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015090 ک ک ک شير 57,600 7,257,600,000 Rls. 172,800 $
33 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 183,276 6,927,858,000 Rls. 164,949 $
34 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 104,592 6,664,848,480 Rls. 156,888 $
35 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 97,310 6,130,530,000 Rls. 145,965 $
36 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 32,760 5,906,377,620 Rls. 70,980 $
37 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 250,000 5,563,012,500 Rls. 62,500 $
38 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 483,022 5,458,259,250 Rls. 129,450 $
39 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 19,200 5,252,198,400 Rls. 57,600 $
40 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 44089000 ساير ورقهاي روکش و ورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، به درا زا اره شده، که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غير مذكور 18,945 5,151,695,395 Rls. 56,498 $
41 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089122 50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول آماده شيميايي 15,760 5,035,758,000 Rls. 119,899 $
42 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 20,142 4,927,332,023 Rls. 56,804 $
43 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 13,990 4,247,370,995 Rls. 48,965 $
44 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 398,000 4,179,000,000 Rls. 99,500 $
45 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 65,116 4,117,051,542 Rls. 97,674 $
46 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 362,000 3,801,000,000 Rls. 90,500 $
47 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,384,920 3,664,374,000 Rls. 87,247 $
48 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ماست 40,320 3,634,836,800 Rls. 38,304 $
49 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 28,080 3,514,740,840 Rls. 81,432 $
50 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 28,080 3,420,144,000 Rls. 81,432 $
51 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 150,000 3,342,337,500 Rls. 37,500 $
52 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 55,616 3,144,621,950 Rls. 83,425 $
53 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39219010 نوا رلبه و روکش اورا ق فشرده چوبي آغشته به ملامين فرمالدئي ويا اوره فرمالدئيد (رزينهاي آمينه) 26,924 3,105,832,874 Rls. 75,871 $
54 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک به غير از پودرقالب گيري 25,000 3,100,256,000 Rls. 34,000 $
55 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 60,140 3,072,732,980 Rls. 72,168 $
56 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 23,880 2,920,680,000 Rls. 69,540 $
57 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 57,828 2,720,769,121 Rls. 48,075 $
58 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69074090 ک ک ک سایر 185,288 2,696,501,258 Rls. 31,304 $
59 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 42,346 2,667,798,000 Rls. 63,519 $
60 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 14,040 2,667,174,900 Rls. 30,420 $
61 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 53,622 2,662,788,360 Rls. 64,345 $
62 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ماست 45,280 2,661,337,360 Rls. 32,120 $
63 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089113 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 10,608 2,600,849,922 Rls. 28,633 $
64 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 49,236 2,576,587,680 Rls. 59,083 $
65 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 44089000 ساير ورقهاي روکش و ورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، به درا زا اره شده، که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غير مذكور 19,440 2,527,565,066 Rls. 57,327 $
66 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 6,000 2,512,468,440 Rls. 27,660 $
67 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 44089000 ساير ورقهاي روکش و ورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، به درا زا اره شده، که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غير مذكور 20,367 2,493,716,400 Rls. 59,374 $
68 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 9,360 2,460,942,900 Rls. 27,144 $
69 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 49,600 2,429,432,800 Rls. 24,800 $
70 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 44089000 ساير ورقهاي روکش و ورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، به درا زا اره شده، که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غير مذكور 20,088 2,406,054,897 Rls. 56,921 $
71 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 44089000 ساير ورقهاي روکش و ورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، به درا زا اره شده، که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غير مذكور 19,197 2,354,129,400 Rls. 56,051 $
72 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 46,080 2,322,432,000 Rls. 55,296 $
73 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 44089000 ساير ورقهاي روکش و ورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، به درا زا اره شده، که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غير مذكور 19,116 2,291,583,000 Rls. 54,562 $
74 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 18,720 2,284,276,176 Rls. 54,288 $
75 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 18,720 2,280,096,000 Rls. 54,288 $
76 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ماست 56,000 2,234,400,000 Rls. 53,200 $
77 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ماست 33,760 2,153,772,720 Rls. 24,640 $
78 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 21,280 2,055,648,000 Rls. 48,944 $
79 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 15,400 2,055,114,100 Rls. 25,509 $
80 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ماست 23,360 1,986,669,792 Rls. 22,192 $
81 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39075090 ساير رزين هاي آلکيد بجز رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 19,950 1,977,643,500 Rls. 45,885 $
82 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ماست 47,840 1,908,816,000 Rls. 45,448 $
83 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,040 1,738,573,200 Rls. 40,716 $
84 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ماست 42,000 1,706,519,200 Rls. 39,900 $
85 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,040 1,653,341,040 Rls. 40,716 $
86 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 16,325 1,640,379,720 Rls. 37,880 $
87 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089222 LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول آماده شيميايي 20,400 1,591,424,400 Rls. 36,924 $
88 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 12,474 1,571,724,000 Rls. 37,422 $
89 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ماست 38,880 1,556,287,948 Rls. 36,936 $
90 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ماست 40,000 1,487,962,960 Rls. 38,000 $
91 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ماست 35,920 1,474,401,520 Rls. 34,124 $
92 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 31,680 1,404,502,560 Rls. 32,976 $
93 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,512 1,369,845,456 Rls. 15,792 $
94 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 10,152 1,336,409,280 Rls. 30,456 $
95 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 23,000 1,254,185,400 Rls. 13,800 $
96 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ماست 29,600 1,174,717,144 Rls. 27,969 $
97 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 23,040 1,161,216,000 Rls. 27,648 $
98 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 9,360 1,139,880,042 Rls. 27,140 $
99 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 7,766 1,086,283,806 Rls. 11,959 $
100 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 25030090 گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 107,670 1,083,680,461 Rls. 12,274 $
مجموع کل
1,484,867,454,492 ريال
مجموع کل
24,020,236 دلار