آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 360,000 136,433,332,010 Rls. 1,528,136 $
2 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 218,500 82,594,652,900 Rls. 883,460 $
3 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 291,500 80,925,161,460 Rls. 1,273,552 $
4 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 228,495 35,687,625,919 Rls. 846,089 $
5 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 236,000 35,338,680,000 Rls. 824,400 $
6 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 165,500 24,530,310,000 Rls. 584,055 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 270,020 18,902,688,361 Rls. 216,079 $
8 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 261,000 17,224,472,800 Rls. 208,800 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 97,000 15,941,683,200 Rls. 369,240 $
10 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 100,000 15,674,400,000 Rls. 373,200 $
11 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 83,000 13,381,200,000 Rls. 318,600 $
12 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 72,000 11,795,040,000 Rls. 288,000 $
13 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,176 9,238,167,030 Rls. 219,210 $
14 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13019010 باريچه 5,750 4,694,581,132 Rls. 124,373 $
15 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13019010 باريچه 3,400 3,088,764,000 Rls. 73,542 $
16 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 12119020 ريشه شيرين بيان تازه يا خشك كرده، حتي بريده شده، خرد شده يا پودر شده 20,000 2,797,200,000 Rls. 66,600 $
17 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13019010 باريچه 2,500 2,330,632,500 Rls. 54,075 $
18 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13019010 باريچه 2,550 2,325,694,905 Rls. 55,157 $
19 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13019010 باريچه 2,100 1,993,161,240 Rls. 45,423 $
20 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 13019010 باريچه 1,946 1,767,864,000 Rls. 42,092 $
21 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 12,096 1,602,171,729 Rls. 18,531 $
22 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,960 1,042,695,540 Rls. 12,060 $
23 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20011000 ک خیار و خیار ریز (خیار ترشی)/سبزيجات، ميوهکها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه. 7,362 995,809,640 Rls. 11,480 $
24 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 13,320 981,792,000 Rls. 23,376 $
25 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 12,836 924,028,485 Rls. 21,886 $
26 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 11,431 847,350,000 Rls. 20,175 $
27 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093100 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 3,730 808,791,732 Rls. 9,324 $
28 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 9,908 751,970,610 Rls. 17,834 $
29 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 1,536 535,289,680 Rls. 6,176 $
30 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019090 ساير اولئورزينهاي استخرا جي، بامحلول غليظ روغن ها....بجزآ ب مقطر خوشبو و محلول آ بي روغن اسانسي 2,736 512,058,780 Rls. 12,114 $
31 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 33019090 ساير اولئورزينهاي استخرا جي، بامحلول غليظ روغن ها....بجزآ ب مقطر خوشبو و محلول آ بي روغن اسانسي 2,358 398,584,085 Rls. 4,595 $
32 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20093900 آب هر يک از مرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش از 20 2,578 194,526,540 Rls. 4,602 $
33 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,375 179,508,000 Rls. 4,274 $
34 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 768 145,966,050 Rls. 3,456 $
35 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,620 122,472,000 Rls. 2,916 $
36 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 504 95,256,000 Rls. 2,268 $
37 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 504 95,256,000 Rls. 2,268 $
38 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20029010 رب گوجه فرنگي 420 26,630,100 Rls. 630 $
39 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20079100 مركبات 70 16,654,656 Rls. 192 $
40 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 70 6,509,580 Rls. 154 $
41 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 216 4,326,000 Rls. 103 $
مجموع کل
526,952,958,664 ريال
مجموع کل
8,572,497 دلار
[1]