آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 250,000 104,120,532,783 Rls. 1,558,886 $
2 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 125,000 39,921,650,866 Rls. 464,558 $
3 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,000 25,115,953,868 Rls. 597,999 $
4 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 16,800,000,000 Rls. 400,000 $
5 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,400,000,000 Rls. 200,000 $
6 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 147,000 4,939,200,000 Rls. 117,600 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 105,000 3,792,600,000 Rls. 90,300 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 103,800 3,749,073,928 Rls. 45,498 $
9 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,595,690 3,289,881,944 Rls. 35,105 $
10 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده. 48,094 1,645,575,750 Rls. 38,475 $
مجموع کل
211,774,469,139 ريال
مجموع کل
3,548,422 دلار
[1]