آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ويتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 200,000 52,869,600,000 Rls. 1,400,000 $
2 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ويتنام 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 84,000 11,642,400,000 Rls. 277,200 $
3 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ويتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,776,000,000 Rls. 200,000 $
4 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 84,000 8,326,080,000 Rls. 198,240 $
5 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 28,000 3,880,800,000 Rls. 92,400 $
مجموع کل
85,494,880,000 ريال
مجموع کل
2,167,840 دلار
[1]