آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 63,000 68,720,278,500 Rls. 850,500 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 37,150 44,085,444,075 Rls. 501,525 $
3 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,100 35,894,711,250 Rls. 379,350 $
4 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 31,830,556,000 Rls. 352,000 $
5 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 54,300 31,601,988,000 Rls. 733,050 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,500 26,022,900,000 Rls. 300,000 $
7 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 74,050 25,678,236,000 Rls. 604,400 $
8 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 36,000 20,412,000,000 Rls. 486,000 $
9 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 16,128,000,000 Rls. 384,000 $
10 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,000 15,876,000,000 Rls. 378,000 $
11 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 13,065,502,500 Rls. 310,500 $
12 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 11,214,585,000 Rls. 297,000 $
13 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,000 10,206,000,000 Rls. 243,000 $
14 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,473,000,000 Rls. 200,000 $
15 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 5,872,500,000 Rls. 135,000 $
16 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 12,800 5,220,096,000 Rls. 124,288 $
17 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 5,500 4,443,456,215 Rls. 53,405 $
18 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 4,202,032,272 Rls. 46,083 $
19 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 4,057,920,000 Rls. 96,000 $
20 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 3,401,993,203 Rls. 39,697 $
21 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 3,401,983,856 Rls. 37,309 $
22 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,000 2,016,000,000 Rls. 48,000 $
23 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 19,970 755,265,400 Rls. 19,970 $
مجموع کل
392,580,448,271 ريال
مجموع کل
6,619,077 دلار
[1]