آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 173,000 55,801,192,000 Rls. 1,362,000 $
2 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 118,050 38,687,590,000 Rls. 900,100 $
3 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 88,000 29,658,640,000 Rls. 704,000 $
4 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 65,000 22,486,720,000 Rls. 520,000 $
5 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 66,000 22,176,000,000 Rls. 528,000 $
6 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 13,860,000,000 Rls. 330,000 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 6,350,400,000 Rls. 151,200 $
8 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,701,000,000 Rls. 40,500 $
9 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 10,540 613,269,900 Rls. 14,229 $
مجموع کل
191,334,811,900 ريال
مجموع کل
4,550,029 دلار
[1]