آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 247,000 164,001,828,000 Rls. 1,856,000 $
2 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 200,000 64,906,385,250 Rls. 1,519,980 $
3 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 119,900 39,184,184,000 Rls. 919,200 $
4 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 38,209,040,000 Rls. 440,000 $
5 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 120,000 37,799,976,804 Rls. 899,999 $
6 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 117,000 37,632,000,000 Rls. 896,000 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 100,000 36,754,969,019 Rls. 495,138 $
8 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 80,000 24,360,000,000 Rls. 580,000 $
9 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 67,000 21,671,606,204 Rls. 261,124 $
10 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 64,000 20,695,500,000 Rls. 490,000 $
11 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,000 15,494,544,000 Rls. 175,500 $
12 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 12,622,739,870 Rls. 138,890 $
13 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 12,082,240,000 Rls. 320,000 $
14 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,000 7,372,053,264 Rls. 83,572 $
15 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
مجموع کل
533,921,066,411 ريال
مجموع کل
9,102,403 دلار
[1]