آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 169,550 107,311,500,000 Rls. 2,543,250 $
2 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 153,950 96,988,500,000 Rls. 2,309,250 $
3 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 90,870 51,523,290,000 Rls. 1,226,745 $
4 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 102,800 37,648,800,000 Rls. 896,400 $
5 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 98,100 31,001,336,000 Rls. 736,700 $
6 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 46,350 26,280,450,000 Rls. 625,725 $
7 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 17,971,848,000 Rls. 216,000 $
8 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,750 15,676,500,000 Rls. 373,250 $
9 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,500 13,376,846,250 Rls. 317,250 $
10 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 400,000 6,622,336,000 Rls. 155,600 $
11 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 400,000 6,368,888,000 Rls. 168,400 $
12 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 5,959,440,000 Rls. 67,500 $
13 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 250,000 4,420,500,000 Rls. 105,250 $
14 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 9,330 2,370,704,760 Rls. 54,027 $
15 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 47,850 1,056,489,720 Rls. 24,882 $
مجموع کل
424,577,428,730 ريال
مجموع کل
9,820,229 دلار
[1]