آمار کل " صادرات به" کشور (اکراين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اکراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 14,602,671,300 Rls. 155,820 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اکراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 13,472,041,380 Rls. 155,820 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اکراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,750 12,810,349,895 Rls. 153,965 $
4 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اکراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 12,571,227,600 Rls. 298,440 $
5 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اکراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,503 10,885,049,840 Rls. 287,812 $
6 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اکراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 33,078 10,587,726,000 Rls. 246,403 $
7 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اکراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 30,020 9,923,424,000 Rls. 236,272 $
8 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اکراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 7,133,280,000 Rls. 168,000 $
9 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اکراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 6,174,000,000 Rls. 147,000 $
10 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اکراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 18,730 5,585,672,052 Rls. 63,321 $
11 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اکراين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 567,000,000 Rls. 13,500 $
12 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اکراين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 10,075 423,150,000 Rls. 10,075 $
مجموع کل
104,735,592,067 ريال
مجموع کل
1,936,428 دلار
[1]