آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ايتاليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 16,632,000,000 Rls. 396,000 $
2 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 12,800,700,000 Rls. 297,000 $
3 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 12,497,733,298 Rls. 296,999 $
4 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 12,474,000,000 Rls. 297,000 $
5 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 12,474,000,000 Rls. 297,000 $
6 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ايتاليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 8,316,000,000 Rls. 96,566 $
7 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ايتاليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 8,316,000,000 Rls. 198,000 $
8 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ايتاليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 7,854,000,000 Rls. 187,000 $
مجموع کل
91,364,433,298 ريال
مجموع کل
2,065,565 دلار
[1]