آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 455,034 74,175,080,306 Rls. 822,875 $
2 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 283,480 31,758,704,480 Rls. 376,480 $
3 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 71,846 24,849,074,528 Rls. 276,251 $
4 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 165,072 18,082,302,000 Rls. 430,531 $
5 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 144,000 16,049,546,280 Rls. 182,400 $
6 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 47,559 14,715,397,052 Rls. 175,967 $
7 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 91,166 12,294,244,140 Rls. 133,678 $
8 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 104,664 11,870,502,000 Rls. 282,631 $
9 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 45,600 10,675,516,032 Rls. 119,376 $
10 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 84,047 9,211,643,191 Rls. 110,283 $
11 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 21,872 7,122,253,684 Rls. 80,926 $
12 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 149,670 6,537,033,168 Rls. 81,869 $
13 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 129,600 5,288,436,000 Rls. 125,915 $
14 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 18,360 5,040,388,453 Rls. 57,283 $
15 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 35,373 4,635,120,000 Rls. 110,360 $
16 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 32,425 3,666,448,673 Rls. 42,150 $
17 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 21,600 2,647,542,240 Rls. 30,240 $
18 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 8,568 2,375,016,000 Rls. 56,548 $
19 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 16,509 1,576,051,949 Rls. 16,509 $
20 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 2,000 1,372,659,600 Rls. 15,600 $
21 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 11,750 1,302,798,000 Rls. 31,019 $
22 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 1,960 1,132,243,000 Rls. 12,914 $
23 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 11,659 939,295,676 Rls. 11,659 $
24 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان پاکستان 38231900 اسيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک، روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غير مذکور و مشمول در جاي ديگر 21,600 891,048,492 Rls. 9,810 $
مجموع کل
268,208,344,944 ريال
مجموع کل
3,593,276 دلار
[1]