آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 1,078,640 103,490,590,998 Rls. 1,187,366 $
2 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 499,280 21,315,546,000 Rls. 507,513 $
3 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 200,000 20,160,489,170 Rls. 230,570 $
4 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 535,380 14,501,735,222 Rls. 163,292 $
5 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 8,764 12,276,751,424 Rls. 140,224 $
6 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 79,020 9,488,229,350 Rls. 108,223 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 6,943 8,748,180,000 Rls. 208,290 $
8 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 104,920 5,684,565,600 Rls. 135,347 $
9 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن، پروپن، بوتن و ايزومرهاي آن، بوتا 105,000 5,644,800,000 Rls. 134,400 $
10 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 369,170 4,729,116,000 Rls. 112,598 $
11 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 167,710 4,728,797,792 Rls. 51,152 $
12 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 26,770 3,427,249,450 Rls. 38,950 $
13 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذکور در ظروف يک هزار سانتي متر مکعب و بيشتر 248,520 3,183,558,000 Rls. 75,799 $
14 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 20,000 2,080,107,240 Rls. 23,640 $
15 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 20,000 1,302,000,000 Rls. 31,000 $
16 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 7,400 1,243,200,000 Rls. 29,600 $
17 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 34053000 واكس و فرآورده هاي همانند براي بدنه وسايل نقليه به استثناي واكسها براي فلزات 1,746 194,040,000 Rls. 4,620 $
18 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 38249990 --- سایر 1,895 119,372,400 Rls. 2,842 $
19 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسيون روسيه 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 1,080 79,380,000 Rls. 1,890 $
مجموع کل
222,397,708,646 ريال
مجموع کل
3,187,316 دلار
[1]