آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 4,041,150 189,537,005,788 Rls. 2,151,317 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,967,200 189,223,333,717 Rls. 2,154,019 $
3 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 3,333,060 160,933,533,491 Rls. 1,829,530 $
4 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 2,898,860 136,686,644,704 Rls. 1,589,355 $
5 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,127,400 134,463,168,000 Rls. 3,201,504 $
6 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 2,499,180 103,137,949,352 Rls. 1,538,509 $
7 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 591,027 75,827,220,000 Rls. 1,805,410 $
8 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 144,038 71,821,805,487 Rls. 789,327 $
9 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 2,737,485 61,914,426,000 Rls. 1,474,153 $
10 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27075000 ساير مخلوط هاي هيدروكربورهاي بودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65% حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 2,553,160 55,761,090,000 Rls. 1,327,645 $
11 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 100,157 47,790,757,314 Rls. 550,343 $
12 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 297,309 37,525,878,893 Rls. 417,094 $
13 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 86,073 33,926,728,307 Rls. 428,621 $
14 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 286,136 32,147,976,000 Rls. 765,428 $
15 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 63,919 31,421,775,497 Rls. 350,278 $
16 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 321,878 31,032,474,102 Rls. 378,662 $
17 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 269,120 30,277,840,494 Rls. 371,594 $
18 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 292,152 29,317,268,762 Rls. 349,942 $
19 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 278,429 28,316,491,893 Rls. 319,396 $
20 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 442,292 27,318,396,000 Rls. 650,438 $
21 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 868,450 25,212,998,375 Rls. 282,715 $
22 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 45,866 21,231,576,670 Rls. 251,343 $
23 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 177,027 19,647,293,897 Rls. 239,814 $
24 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار (متل Meslin) 1,816,696 19,075,087,500 Rls. 454,170 $
25 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 182,937 18,588,833,451 Rls. 210,471 $
26 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 138,968 17,449,374,385 Rls. 191,782 $
27 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 70,637 16,257,924,900 Rls. 387,092 $
28 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 584,300 13,423,704,000 Rls. 319,612 $
29 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 91,025 12,373,052,133 Rls. 137,581 $
30 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 56,800 11,714,477,480 Rls. 145,080 $
31 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 77,908 11,444,874,000 Rls. 272,497 $
32 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101940 روغن پايه معدني 527,970 11,152,762,950 Rls. 183,006 $
33 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 482,340 10,630,567,570 Rls. 130,349 $
34 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 95,634 10,580,900,002 Rls. 119,013 $
35 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 111,900 10,176,730,740 Rls. 125,460 $
36 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101940 روغن پايه معدني 626,600 10,168,653,600 Rls. 242,111 $
37 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 82,863 9,986,340,888 Rls. 113,476 $
38 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 40,215 9,255,967,560 Rls. 220,380 $
39 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 189,731 8,845,445,135 Rls. 100,557 $
40 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 32,692 8,416,538,017 Rls. 93,714 $
41 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 57,867 8,319,878,689 Rls. 98,375 $
42 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101920 گريس 248,000 8,306,548,630 Rls. 94,240 $
43 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 208,191 8,269,685,652 Rls. 97,174 $
44 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 72,698 8,127,482,449 Rls. 98,444 $
45 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 408,290 7,996,506,000 Rls. 190,393 $
46 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 14,980 7,922,400,000 Rls. 90,363 $
47 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 181,260 7,209,102,630 Rls. 81,930 $
48 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 76,800 7,176,960,000 Rls. 170,880 $
49 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 83,700 7,156,403,460 Rls. 80,190 $
50 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 25,285 6,739,554,925 Rls. 79,255 $
51 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 615,875 6,207,962,880 Rls. 147,808 $
52 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 32,800 6,184,039,840 Rls. 72,160 $
53 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 23,137 6,048,000,000 Rls. 144,000 $
54 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 39189090 پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 22,925 6,021,320,025 Rls. 68,775 $
55 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 35,453 5,573,857,178 Rls. 63,401 $
56 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 219,785 5,400,117,240 Rls. 128,575 $
57 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 52,838 5,260,214,400 Rls. 125,243 $
58 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101950 روغن صنعتي 152,250 5,255,201,070 Rls. 60,783 $
59 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 33,935 5,214,293,047 Rls. 57,690 $
60 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 118,451 4,797,103,993 Rls. 54,975 $
61 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 102,955 4,583,797,654 Rls. 54,566 $
62 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 119,300 4,570,675,678 Rls. 51,895 $
63 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 34,544 4,539,839,003 Rls. 50,830 $
64 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101920 گريس 139,700 4,368,220,802 Rls. 53,086 $
65 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 7,685 4,223,568,000 Rls. 48,000 $
66 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 95,480 4,086,707,399 Rls. 45,039 $
67 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101920 گريس 168,000 4,058,297,600 Rls. 63,292 $
68 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 124,420 4,051,763,021 Rls. 47,279 $
69 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 252,210 4,025,414,400 Rls. 95,843 $
70 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 16,811 3,836,554,190 Rls. 43,070 $
71 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 12,319 3,699,835,055 Rls. 39,300 $
72 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101920 گريس 103,000 3,557,843,480 Rls. 39,140 $
73 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 94029090 ساير مبل هاي پزشکي، جراحي، دندانپزشکي و تختخواب بيمارستاني و اجزاء قطعات آن ها كه در جاي ديگري ذكر نشده باشند 6,300 3,180,905,000 Rls. 35,000 $
74 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 32,912 3,082,511,328 Rls. 32,912 $
75 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101940 روغن پايه معدني 96,410 2,951,542,704 Rls. 36,636 $
76 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 20019000 ساير سبزيجات، ميوه ها و ساير اجزاء خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه به غير از خيار و خيار ريز (خيار ترشي) 34,200 2,895,480,000 Rls. 68,940 $
77 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 121,470 2,881,728,471 Rls. 32,797 $
78 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101920 گريس 81,200 2,812,222,844 Rls. 31,676 $
79 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 10,000 2,550,240,000 Rls. 60,720 $
80 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 8,292 2,530,290,000 Rls. 60,245 $
81 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101940 روغن پايه معدني 145,300 2,441,040,000 Rls. 58,120 $
82 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 22,500 2,382,225,196 Rls. 26,212 $
83 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 22,341 2,364,852,000 Rls. 56,306 $
84 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 72,695 2,339,727,600 Rls. 55,708 $
85 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 23,040 2,225,664,000 Rls. 52,992 $
86 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,372,740 2,195,340,000 Rls. 52,269 $
87 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 54026200 نخ از پلي استرها، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 4,403 2,112,469,050 Rls. 24,128 $
88 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 23,250 2,067,307,360 Rls. 23,250 $
89 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 35,258 2,063,012,710 Rls. 22,918 $
90 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101920 گريس 125,400 2,036,160,000 Rls. 48,480 $
91 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 48,494 2,035,248,300 Rls. 38,539 $
92 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 5,990 2,023,880,991 Rls. 23,001 $
93 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101920 گريس 124,600 1,988,616,000 Rls. 47,348 $
94 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 5,891 1,988,254,178 Rls. 24,901 $
95 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 36,240 1,960,455,739 Rls. 23,556 $
96 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 11,100 1,948,339,584 Rls. 22,068 $
97 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 7,124 1,658,035,071 Rls. 18,806 $
98 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 13,435 1,489,530,000 Rls. 35,465 $
99 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 7,710 1,398,852,000 Rls. 33,306 $
100 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 121,960 1,383,026,400 Rls. 32,929 $
مجموع کل
2,029,790,971,970 ريال
مجموع کل
30,378,010 دلار