آمار کل " صادرات به" کشور (صربستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان صربستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 770,000 80,519,906,500 Rls. 875,116 $
2 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان صربستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 638,000 62,547,826,011 Rls. 847,593 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان صربستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 616,000 56,067,334,268 Rls. 681,780 $
4 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان صربستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 594,000 42,462,078,560 Rls. 1,011,000 $
5 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان صربستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 220,000 21,098,507,276 Rls. 242,792 $
6 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان صربستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 198,000 20,792,252,162 Rls. 232,298 $
7 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان صربستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 154,000 10,410,978,600 Rls. 247,881 $
8 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان صربستان 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 16,054 1,753,042,200 Rls. 41,739 $
مجموع کل
295,651,925,577 ريال
مجموع کل
4,180,199 دلار
[1]