آمار کل " صادرات به" کشور (بلغارستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 352,000 33,487,500,904 Rls. 393,536 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 43,421 21,313,045,645 Rls. 237,947 $
3 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 42,792 21,033,364,737 Rls. 234,500 $
4 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 41,486 14,043,589,356 Rls. 220,830 $
5 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 157,500 12,825,583,888 Rls. 175,038 $
6 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 110,000 11,558,887,670 Rls. 124,850 $
7 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 176,000 11,468,589,190 Rls. 273,062 $
8 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 110,000 11,217,999,100 Rls. 130,900 $
9 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 42,793 9,849,236,880 Rls. 234,506 $
10 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 21,342 9,422,294,946 Rls. 116,954 $
11 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 39012020 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 180,000 8,806,634,100 Rls. 209,682 $
12 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 66,000 6,517,253,380 Rls. 73,084 $
13 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 21,322 4,907,471,520 Rls. 116,845 $
14 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 44,000 4,314,464,000 Rls. 52,360 $
15 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 39011030 پلی اتیلن گرید فیلم با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94% 90,000 4,070,976,570 Rls. 96,928 $
16 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 45,000 2,237,690,880 Rls. 53,278 $
17 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 22,000 1,444,251,600 Rls. 34,387 $
18 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 44152000 پالت هاي ساده، صندوقي و ساير تخته هاي بارگيري از چوب، حلقه هاي اتصالي پالت از چوب 27,240 1,144,080,000 Rls. 27,240 $
19 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان بلغارستان 44152000 پالت هاي ساده، صندوقي و ساير تخته هاي بارگيري از چوب، حلقه هاي اتصالي پالت از چوب 29,230 613,830,000 Rls. 14,615 $
مجموع کل
190,276,744,366 ريال
مجموع کل
2,820,543 دلار
[1]