آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 1,954,502 216,506,341,223 Rls. 2,471,585 $
2 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 859,500 79,624,200,114 Rls. 859,499 $
3 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 622,310 40,833,097,730 Rls. 592,349 $
4 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 469,423 40,115,562,521 Rls. 469,424 $
5 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 562,499 23,624,958,000 Rls. 562,499 $
6 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 198,135 17,237,148,984 Rls. 199,043 $
7 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن، اهن ياا زفولاد، که در جاي ديگر گفته نشده. 362,181 15,211,602,000 Rls. 362,181 $
8 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 44,000 3,761,126,578 Rls. 44,990 $
9 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 818 2,632,212,070 Rls. 31,636 $
10 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25,500 1,074,555,150 Rls. 11,466 $
11 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 25151190 ک کک ک مرمریت 103,186 976,661,580 Rls. 23,254 $
12 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 86072100 ترمزهاي با هوا ي فشرده و اجزاء و قطعات آن ها، براي لکوموتيو را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن 2,228 569,520,000 Rls. 13,560 $
13 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 2,610 45,969,768 Rls. 1,095 $
مجموع کل
442,212,955,718 ريال
مجموع کل
5,642,581 دلار
[1]