آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 466,125 53,780,215,440 Rls. 1,280,481 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,912,440 45,683,441,556 Rls. 516,359 $
3 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,668,100 39,648,276,393 Rls. 450,387 $
4 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,470,330 34,711,623,422 Rls. 395,738 $
5 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 173,532 34,599,715,419 Rls. 386,937 $
6 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,503,920 32,966,782,800 Rls. 784,923 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 22,550 30,573,118,250 Rls. 356,750 $
8 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,144,870 27,789,925,855 Rls. 309,115 $
9 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 220,746 24,056,628,933 Rls. 276,111 $
10 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 29,630 22,989,575,600 Rls. 269,200 $
11 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 986,370 16,350,564,028 Rls. 261,967 $
12 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 11,100 14,624,104,200 Rls. 166,200 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 36,693 12,958,135,706 Rls. 146,771 $
14 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 37,744 12,585,829,882 Rls. 150,974 $
15 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 46,231 12,160,737,026 Rls. 137,068 $
16 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 31,960 11,192,519,840 Rls. 127,840 $
17 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 28,308 9,273,642,000 Rls. 220,801 $
18 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 26,840 8,846,464,000 Rls. 107,360 $
19 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 355,555 8,735,985,720 Rls. 207,999 $
20 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 79,738 8,471,736,000 Rls. 201,708 $
21 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 58,129 7,910,170,639 Rls. 87,194 $
22 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 39012040 پلی اتیلن گرید بادی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 72,000 7,516,377,000 Rls. 85,732 $
23 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 640,370 7,261,795,800 Rls. 172,899 $
24 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضي آن ا زيکmm بيشترباشد ميله... غير از پليمرهاي اتيلن و پليمرهاي كلرور وينيل 71,240 6,920,375,208 Rls. 79,285 $
25 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 8,400 5,883,427,200 Rls. 67,200 $
26 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 31,752 5,863,145,556 Rls. 73,029 $
27 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 3,190 5,753,356,700 Rls. 62,900 $
28 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس پلي استرها 11,760 5,329,632,000 Rls. 64,680 $
29 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 30,044 5,047,392,000 Rls. 120,176 $
30 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 29,920 5,026,560,000 Rls. 119,680 $
31 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 436,190 4,946,369,400 Rls. 117,770 $
32 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 194,650 4,776,401,506 Rls. 52,555 $
33 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضي آن ا زيکmm بيشترباشد ميله... غير از پليمرهاي اتيلن و پليمرهاي كلرور وينيل 47,230 4,650,291,662 Rls. 53,137 $
34 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 111,540 4,378,400,641 Rls. 64,213 $
35 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 66,417 3,713,801,642 Rls. 38,854 $
36 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلز با کنترل شماره اي 6,700 3,705,572,559 Rls. 40,773 $
37 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 22,584 3,625,510,428 Rls. 41,796 $
38 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 155,373 3,591,486,780 Rls. 85,511 $
39 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 19,530 3,543,498,000 Rls. 84,369 $
40 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام که داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آن هايي كه حاوي Biodiesel بوده و به غير از آخال روغن ها 251,850 2,855,979,000 Rls. 68,000 $
41 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,696 2,352,261,192 Rls. 26,666 $
42 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضي آن ا زيکmm بيشترباشد ميله... غير از پليمرهاي اتيلن و پليمرهاي كلرور وينيل 24,350 2,308,796,825 Rls. 27,695 $
43 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضي آن ا زيکmm بيشترباشد ميله... غير از پليمرهاي اتيلن و پليمرهاي كلرور وينيل 23,790 2,165,285,357 Rls. 27,118 $
44 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 44,616 2,150,640,000 Rls. 26,100 $
45 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 29291090 ساير ایزو سیانات ها 12,000 2,101,224,000 Rls. 23,133 $
46 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس پلي استرها 9,048 2,090,088,000 Rls. 49,764 $
47 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي مواد غذايي بر اساس پلي استرها 8,400 1,940,400,000 Rls. 46,200 $
48 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 10,660 1,866,587,320 Rls. 20,549 $
49 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 2,352 1,568,577,024 Rls. 18,816 $
50 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 38249990 --- سایر 34,299 1,458,049,633 Rls. 16,156 $
51 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 23,810 1,386,000,000 Rls. 33,000 $
52 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 39162020 انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 22,100 1,188,054,000 Rls. 28,287 $
53 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 22,500 1,175,580,000 Rls. 27,990 $
54 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 22,907 1,158,619,767 Rls. 13,401 $
55 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 98,810 1,120,505,400 Rls. 26,679 $
56 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 23,100 1,079,012,434 Rls. 13,513 $
57 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 21,000 1,018,500,000 Rls. 24,250 $
58 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 8,519 944,496,000 Rls. 22,488 $
59 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 27101920 گريس 23,700 818,051,004 Rls. 9,006 $
60 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 3,360 726,786,816 Rls. 8,232 $
61 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 43,800 699,048,000 Rls. 16,644 $
62 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 27101920 گريس 20,600 678,976,000 Rls. 8,240 $
63 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99% يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي آب (Anhydre)، محاسبه شده بر اساس ماده خشك باشد 14,579 612,322,200 Rls. 14,579 $
64 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 39233010 --- پریفرم (PET) 3,152 502,162,456 Rls. 5,358 $
65 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 3,256 337,992,351 Rls. 4,233 $
66 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 2,160 252,092,736 Rls. 3,024 $
67 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 1,224 132,632,124 Rls. 1,591 $
68 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 22 4,048,488 Rls. 43 $
69 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 21 3,936,030 Rls. 42 $
مجموع کل
598,139,290,948 ريال
مجموع کل
8,877,241 دلار
[1]