آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 697,500 58,725,900,877 Rls. 707,782 $
2 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 17,692 45,077,101,926 Rls. 498,994 $
3 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 30,952 38,999,520,000 Rls. 928,560 $
4 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 29,750 37,485,000,000 Rls. 892,500 $
5 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 292,500 28,233,986,625 Rls. 301,275 $
6 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 186,574 27,122,919,186 Rls. 329,592 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 15,606 25,652,775,510 Rls. 466,569 $
8 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 124,269 15,044,337,853 Rls. 171,155 $
9 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 4,753 12,546,636,690 Rls. 142,590 $
10 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 16,150 10,174,500,000 Rls. 242,250 $
11 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 7,721 9,952,554,304 Rls. 123,536 $
12 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 83,779 9,918,653,700 Rls. 236,158 $
13 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 157,500 9,227,820,000 Rls. 219,710 $
14 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غير مذکور در جاي ديگر 8,500 8,891,719,377 Rls. 100,414 $
15 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 41,680 6,583,290,965 Rls. 71,351 $
16 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 13,318 6,271,182,213 Rls. 72,982 $
17 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 41071200 چرم و پوست کامل آماده بعد دباغي ا زحيوانات از نوع گاو اسب موکنده لايه لايه بريده شده دانه دا ن 4,054 5,726,712,832 Rls. 64,864 $
18 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 54072020 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنوار يا اشکال همانند ازپلي پروپيلن غير مذکور در جاي ديگر 41,504 4,950,746,534 Rls. 54,503 $
19 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 7,779 4,900,770,000 Rls. 116,685 $
20 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي ا ورتان. 35,046 4,686,150,000 Rls. 111,575 $
21 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P). 23,259 4,661,253,248 Rls. 52,796 $
22 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 45,000 4,199,418,720 Rls. 47,565 $
23 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 12,912 4,080,980,748 Rls. 57,272 $
24 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 15,423 3,718,547,904 Rls. 40,224 $
25 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 87013010 ترا کتور کشاورزي، چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 8,420 3,266,656,000 Rls. 37,000 $
26 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,765 3,254,650,166 Rls. 33,224 $
27 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 44,000 3,097,585,810 Rls. 73,752 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 3,987 2,816,034,048 Rls. 31,896 $
29 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 4,404 2,774,520,000 Rls. 66,060 $
30 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39031190 ساير پلي استيرن به اشکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم در برا بر آتش 22,000 2,706,985,050 Rls. 30,876 $
31 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 8,439 2,652,553,078 Rls. 28,693 $
32 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 45,000 2,636,550,000 Rls. 62,775 $
33 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 22,500 2,521,870,650 Rls. 26,910 $
34 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 56031190 ساير پارچه هاي نبافته از رشته هاي مصنوعي يا سنتتيک تاوزن 25 گرم برمترمربع غير مذکور در جاي ديگر 8,458 2,459,748,395 Rls. 27,065 $
35 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39021030 گريد نساجي پلي پروپيلن 45,000 2,351,160,000 Rls. 55,980 $
36 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 2,115 2,240,749,440 Rls. 25,380 $
37 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 2,095 2,219,560,320 Rls. 25,140 $
38 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 4,258 2,146,032,000 Rls. 51,096 $
39 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 22,500 1,969,897,500 Rls. 22,500 $
40 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يا نشده،كارشده 208,240 1,934,887,500 Rls. 46,069 $
41 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 1,339 1,825,385,055 Rls. 20,085 $
42 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 7,398 1,702,723,680 Rls. 40,541 $
43 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 3,317 1,673,784,000 Rls. 39,852 $
44 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 1,707 1,650,272,976 Rls. 20,484 $
45 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 2,382 1,500,660,000 Rls. 35,730 $
46 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 2,250 1,417,500,000 Rls. 33,750 $
47 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 6,937 1,174,941,600 Rls. 27,975 $
48 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 1,106 1,171,758,336 Rls. 13,272 $
49 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 5,995 1,171,296,000 Rls. 27,888 $
50 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 3,463 1,163,568,000 Rls. 27,704 $
51 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 6,524 1,118,493,600 Rls. 26,631 $
52 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 9,592 1,078,341,984 Rls. 11,826 $
53 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61169900 دستکش، دستکش يک ا نگشتي و نيم دستکش، كشباف ياقلاب باف، ا زساير مواد نسجي، غير مذکور در جاي 1,687 1,062,810,000 Rls. 25,305 $
54 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 6,565 1,042,973,308 Rls. 11,476 $
55 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 2,900 1,006,218,800 Rls. 11,600 $
56 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,494 962,900,928 Rls. 11,952 $
57 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد)، بدون کاکائو، که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,200 870,912,000 Rls. 20,736 $
58 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 1,726 869,904,000 Rls. 20,712 $
59 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 1,707 860,328,000 Rls. 20,484 $
60 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 34,664 851,686,500 Rls. 20,278 $
61 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 3,686 843,823,370 Rls. 9,215 $
62 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 2,503 841,008,000 Rls. 20,024 $
63 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 750 838,294,560 Rls. 9,495 $
64 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 28080010 اسيد نيتريک 24,900 780,851,550 Rls. 8,906 $
65 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سرد كرده، يخ زده، نمك زده يا در آب نمك، خشك كرده يا دودي. 4,050 770,836,352 Rls. 9,568 $
66 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب باف 1,222 769,860,000 Rls. 18,330 $
67 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 64069090 ساير اجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر و ساق پوش واشيا، همانند غير مذکور به استثناي از چوب وسرپنجه فولادي 563 767,506,935 Rls. 8,445 $
68 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 5,975 752,850,000 Rls. 17,925 $
69 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 73218100 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناءاجاق طبخ...) باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها، ازچدن، اهن ياا زفولاد. 5,868 746,858,076 Rls. 8,959 $
70 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 4,553 745,209,113 Rls. 8,591 $
71 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 1,125 708,750,000 Rls. 16,875 $
72 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 3,492 703,323,720 Rls. 8,730 $
73 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,560 678,051,840 Rls. 7,680 $
74 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 28301000 سولفور سديم 20,000 674,748,000 Rls. 7,200 $
75 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 30032090 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيها که توليد داخلي ندارند 332 671,112,403 Rls. 7,601 $
76 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 62041990 لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 485 661,173,825 Rls. 7,275 $
77 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يا مخزني، غير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 5,525 659,376,526 Rls. 8,258 $
78 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 32099090 ساير رنگ ها و ورني هابر اساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غير مذکور 1,525 644,490,000 Rls. 15,345 $
79 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي (غير از چرخهاي اتوماتيک) 368 631,700,640 Rls. 7,155 $
80 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 2,910 626,820,051 Rls. 6,897 $
81 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا رداخلي براي فلزات، که در جاي ديگرمذکور نباشد 3,300 599,893,000 Rls. 7,280 $
82 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 22,072 542,301,480 Rls. 12,912 $
83 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 1,591 534,576,000 Rls. 12,728 $
84 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPPچاپ شده Bi oriented poly prolylene 5,839 515,004,000 Rls. 12,262 $
85 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب باف 795 500,850,000 Rls. 11,925 $
86 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه و پاپوش، کشباف يا قلاب باف، ا زسايرا لياف نسجي، غير مذکور در جاي ديگر 679 493,676,456 Rls. 5,432 $
87 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39233010 --- پریفرم (PET) 33,385 490,693,732 Rls. 5,675 $
88 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 4,326 454,230,000 Rls. 10,815 $
89 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,070 441,893,540 Rls. 5,485 $
90 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,668 423,163,346 Rls. 10,075 $
91 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 310 422,605,950 Rls. 4,650 $
92 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 1,804 416,724,000 Rls. 9,922 $
93 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 1,171 413,682,253 Rls. 4,686 $
94 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 28301000 سولفور سديم 13,000 413,187,840 Rls. 4,680 $
95 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 62113900 لباس هاي مردانه يا پسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 427 412,809,936 Rls. 5,124 $
96 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 1,552 411,068,928 Rls. 4,656 $
97 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 28529000 0/تركيبکها (Compounds)، غيرآلي يا آلي، از جيوه، به استثناي ملغمهکها (Amalgams) 11,000 403,034,720 Rls. 4,565 $
98 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 28301000 سولفور سديم 15,500 390,600,000 Rls. 9,300 $
99 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 29039100 كلروبنزن، اورتو دي كلرو بنزن و پارا دي كلرو بنزن 2,997 378,000,000 Rls. 4,389 $
100 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آذربايجان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 2,473 375,121,206 Rls. 4,698 $
مجموع کل
475,608,139,284 ريال
مجموع کل
7,527,333 دلار