آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 38249940 --- پاک­کننده­های صنعتی 4,216,699 189,348,579,092 Rls. 2,311,790 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 38249940 --- پاک­کننده­های صنعتی 2,965,249 124,870,319,531 Rls. 1,409,964 $
3 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,733,940 61,169,928,070 Rls. 1,429,206 $
4 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 38249940 --- پاک­کننده­های صنعتی 1,521,429 57,483,007,179 Rls. 666,062 $
5 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 831,789 29,647,669,075 Rls. 563,921 $
6 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 808,298 28,856,310,000 Rls. 687,055 $
7 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 470,500 23,593,796,510 Rls. 272,890 $
8 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76051100 مفتول ا زآلومينيوم، غيرممزوج، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 111,500 21,378,697,800 Rls. 256,450 $
9 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 38249940 --- پاک­کننده­های صنعتی 487,055 18,271,304,700 Rls. 219,175 $
10 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 595,476 17,125,160,969 Rls. 392,239 $
11 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 38249940 --- پاک­کننده­های صنعتی 424,112 15,726,040,000 Rls. 190,850 $
12 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 550,655 15,493,411,830 Rls. 363,434 $
13 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 373,040 14,626,551,888 Rls. 160,407 $
14 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 256,961 12,720,904,652 Rls. 145,297 $
15 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 293,294 8,564,554,800 Rls. 203,120 $
16 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 196,627 7,923,603,250 Rls. 84,550 $
17 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 266,393 7,519,821,400 Rls. 175,820 $
18 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 289,376 7,224,682,500 Rls. 172,016 $
19 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76061210 ورق كمپوزيتي از آلياژهاي الومينيوم 23,660 5,222,235,200 Rls. 59,150 $
20 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,181 5,197,299,214 Rls. 57,573 $
21 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 240,230 4,760,765,820 Rls. 112,908 $
22 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 33,085 4,571,640,353 Rls. 108,449 $
23 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 30,412 4,056,408,876 Rls. 48,659 $
24 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 18,640 3,161,500,560 Rls. 83,880 $
25 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 15,400 2,999,139,000 Rls. 33,000 $
26 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 20,213 2,976,970,640 Rls. 70,746 $
27 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 20,125 2,958,375,000 Rls. 70,438 $
28 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 14,730 2,783,970,000 Rls. 66,285 $
29 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 136,237 2,691,158,250 Rls. 64,031 $
30 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 16,889 2,515,494,080 Rls. 58,653 $
31 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 16,320 2,193,408,000 Rls. 52,224 $
32 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 96,495 1,914,570,000 Rls. 45,585 $
33 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 1,354 1,869,220,920 Rls. 44,505 $
34 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 18,000 1,761,150,000 Rls. 41,040 $
35 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 4,623 1,647,515,422 Rls. 17,813 $
36 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 11,520 1,617,592,320 Rls. 36,864 $
37 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 15,400 1,386,000,000 Rls. 33,000 $
38 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 52,122 1,032,916,005 Rls. 24,497 $
39 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,081 1,000,856,606 Rls. 10,826 $
40 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 8,496 892,122,000 Rls. 21,241 $
41 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 23,013 821,604,000 Rls. 19,562 $
42 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 5,060 743,820,000 Rls. 17,710 $
43 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بو زداهاي بدن و ضد ترشح عرق 1,060 700,140,614 Rls. 7,574 $
44 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده به ضخامت کمتراز 7ميکرون 4,600 685,216,000 Rls. 16,100 $
45 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 382 628,191,983 Rls. 14,929 $
46 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 342 628,003,023 Rls. 14,924 $
47 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,076 625,890,720 Rls. 14,902 $
48 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33043000 فرآورده ها براي آرايش ناخن دست و پا 1,429 483,602,990 Rls. 11,514 $
49 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بو زداهاي بدن و ضد ترشح عرق 765 472,877,288 Rls. 5,672 $
50 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 610 421,061,956 Rls. 10,025 $
51 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بو زداهاي بدن و ضد ترشح عرق 865 357,218,985 Rls. 8,505 $
52 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 67 344,286,119 Rls. 3,724 $
53 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 28273910 کلرور روي 12,640 334,992,000 Rls. 7,976 $
54 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 606 268,847,870 Rls. 2,869 $
55 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 72085490 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت يا گرم نوردشده، به شكل غير طومار باپهناي 600mm يا بيشتر وضخامت كمتر از 3 ميلي متر غير ازرديف 72085410 14,824 265,639,500 Rls. 6,300 $
56 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 2,500 262,500,000 Rls. 6,250 $
57 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33073000 املاح معطر و ساير فرآورده ها براي استحمام 1,471 247,029,247 Rls. 5,870 $
58 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 1,774 221,211,828 Rls. 5,267 $
59 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 121 218,614,200 Rls. 5,205 $
60 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 148 198,056,191 Rls. 2,376 $
61 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 147 194,656,499 Rls. 2,106 $
62 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 480 190,042,860 Rls. 4,525 $
63 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 1,015 188,702,897 Rls. 4,484 $
64 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 622 180,366,350 Rls. 2,164 $
65 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 1,410 171,548,088 Rls. 4,077 $
66 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 38089411 پوويدون آيداين داراي گريدداروئي 903 163,589,400 Rls. 1,800 $
67 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 46 155,532,814 Rls. 1,739 $
68 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 24 151,497,397 Rls. 1,817 $
69 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 746 128,281,860 Rls. 3,054 $
70 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33043000 فرآورده ها براي آرايش ناخن دست و پا 144 120,142,310 Rls. 1,300 $
71 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33073000 املاح معطر و ساير فرآورده ها براي استحمام 649 119,217,000 Rls. 2,838 $
72 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بو زداهاي بدن و ضد ترشح عرق 286 118,368,181 Rls. 2,813 $
73 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 502 115,238,760 Rls. 2,744 $
74 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 68 113,221,243 Rls. 2,691 $
75 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33073000 املاح معطر و ساير فرآورده ها براي استحمام 888 108,771,543 Rls. 2,590 $
76 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 53 108,512,227 Rls. 2,584 $
77 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33072000 بو زداهاي بدن و ضد ترشح عرق 395 108,512,040 Rls. 2,584 $
78 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 56 94,959,003 Rls. 2,261 $
79 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33051000 شامپوها 294 94,069,098 Rls. 1,018 $
80 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 231 87,715,462 Rls. 2,088 $
81 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 106 54,116,130 Rls. 585 $
82 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33030090 ساير عطريات و ادوتوالتها غير از عصاره حنا 114 48,990,218 Rls. 1,166 $
83 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33059000 ساير فرآورده ها براي پاكيزگي وآرايشي مو غير از شامپو، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن مو فيكساتورمو 350 46,184,883 Rls. 1,100 $
84 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 9 43,937,406 Rls. 475 $
85 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33043000 فرآورده ها براي آرايش ناخن دست و پا 123 43,923,600 Rls. 1,046 $
86 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 49029010 کاتالوگ هاي تجاري و همانند که کمتر از چهارباردرهفته منتشرمي شود 84 17,104,917 Rls. 185 $
87 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33073000 املاح معطر و ساير فرآورده ها براي استحمام 90 16,326,006 Rls. 196 $
88 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 42021200 رختدا ن، چمدا ن، کيف (برزک، ا سناد، مدرسه) و محفظه هاي همانند با سطح خارجي از مواد پلاستيک يانسجي 15 9,380,462 Rls. 100 $
89 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 49029010 کاتالوگ هاي تجاري و همانند که کمتر از چهارباردرهفته منتشرمي شود 22 5,286,523 Rls. 126 $
90 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 5 4,291,980 Rls. 102 $
مجموع کل
732,685,943,183 ريال
مجموع کل
11,109,224 دلار
[1]