آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 481,000 58,585,800,000 Rls. 1,394,900 $
2 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76051100 مفتول ا زآلومينيوم، غيرممزوج، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 193,289 18,976,665,776 Rls. 439,962 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 23,735 11,281,900,586 Rls. 140,037 $
4 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 224,655 7,849,999,266 Rls. 91,063 $
5 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 157,441 6,502,370,546 Rls. 72,423 $
6 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 113,793 3,901,572,661 Rls. 46,034 $
7 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 76051100 مفتول ا زآلومينيوم، غيرممزوج، بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش از7ميليمتر. 42,390 3,649,779,000 Rls. 86,900 $
8 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 180,558 3,488,380,560 Rls. 83,057 $
9 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 161,740 3,176,174,400 Rls. 75,623 $
10 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 269,238 3,030,577,944 Rls. 70,129 $
11 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 27150090 ساير مخلوط هاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي، قير طبيعي و نفتي، قطران معدني بازفت قطران معدني 68,808 2,256,116,933 Rls. 25,763 $
12 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 7,899 718,939,177 Rls. 17,118 $
13 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33051000 شامپوها 15,300 456,269,715 Rls. 10,586 $
14 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239010 ظروف لوله اي (تيوب) جهت كرم و پماد از مواد پلاستيكي 1,250 294,956,962 Rls. 7,023 $
15 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39233000 قرا به، بطري، تنگ و همانند ا ز مواد پلاستيکي 2,068 278,879,005 Rls. 6,471 $
16 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 931 135,182,097 Rls. 3,136 $
17 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 592 103,267,449 Rls. 2,459 $
18 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 28211000 اکسيدها و هيدرواکسيدهاي آهن 40 90,981,000 Rls. 2,111 $
19 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 84136090 ساير تلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي، پره اي وپره پيستوني و حلزوني 13 40,436,000 Rls. 938 $
20 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 267 39,858,146 Rls. 949 $
21 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 48192090 ساير کارتن قوطي وجعبه، تاشوا زکاغذ يا مقوا ي غير موجدا ر بجز پاکت و قوطي چند لايه بهم فشرده براي موادغذا يي 527 12,029,710 Rls. 279 $
22 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 302 5,697,108 Rls. 136 $
23 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري و همانند که کمتر از چهارباردرهفته منتشرمي شود 48 2,976,739 Rls. 71 $
مجموع کل
124,878,810,780 ريال
مجموع کل
2,577,168 دلار
[1]