آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 7,575,805 237,479,639,326 Rls. 2,689,813 $
2 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,793,359 166,771,490,062 Rls. 1,876,679 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,598,090 115,523,582,285 Rls. 1,388,461 $
4 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,060,897 41,570,612,407 Rls. 424,359 $
5 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,586,484 41,270,957,987 Rls. 481,580 $
6 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 2,036,872 31,162,302,780 Rls. 741,960 $
7 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 1,496,365 19,828,333,980 Rls. 472,103 $
مجموع کل
653,606,918,827 ريال
مجموع کل
8,074,955 دلار
[1]