آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 193,250 62,700,351,600 Rls. 1,433,340 $
2 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 180,000 58,010,820,000 Rls. 1,357,856 $
3 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 66,000 43,528,993,200 Rls. 492,800 $
4 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 89,000 24,499,380,000 Rls. 629,000 $
5 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 17,640,000,000 Rls. 420,000 $
6 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,503,932 14,674,800,000 Rls. 349,400 $
7 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 41,300 12,795,867,000 Rls. 303,100 $
8 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 11,847,600,000 Rls. 270,000 $
9 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 11,340,000,000 Rls. 270,000 $
10 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,027,919 8,837,761,000 Rls. 204,328 $
11 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 940,730 8,790,206,760 Rls. 206,120 $
12 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 962,223 8,004,360,000 Rls. 190,580 $
13 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 7,658,550,000 Rls. 202,500 $
14 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 705,562 5,717,448,652 Rls. 148,292 $
15 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 628,799 5,647,418,184 Rls. 134,124 $
16 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 538,192 4,424,614,470 Rls. 48,416 $
17 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 326,994 2,665,070,698 Rls. 29,912 $
18 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 48,000 2,394,127,104 Rls. 26,256 $
19 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 609,784 2,383,957,779 Rls. 26,739 $
20 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 395,968 1,422,044,669 Rls. 16,519 $
21 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 1,590 434,070,000 Rls. 10,335 $
22 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,000 172,918,000 Rls. 2,000 $
23 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 724 125,192,632 Rls. 1,448 $
24 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 360 45,651,600 Rls. 1,080 $
مجموع کل
315,761,203,348 ريال
مجموع کل
6,774,145 دلار
[1]