آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 70,780 63,423,262,990 Rls. 701,050 $
2 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 34,550 40,225,880,475 Rls. 480,667 $
3 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 72,775 39,869,590,625 Rls. 565,298 $
4 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 31,650 37,130,659,200 Rls. 427,275 $
5 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,025 26,154,563,800 Rls. 310,215 $
6 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,140 19,433,954,560 Rls. 220,120 $
7 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,770 15,162,613,425 Rls. 172,395 $
8 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,000 13,653,837,000 Rls. 171,000 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,000 13,278,015,000 Rls. 301,500 $
10 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,480 12,179,160,000 Rls. 289,980 $
11 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,350 11,905,397,500 Rls. 282,500 $
12 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,000 11,857,279,500 Rls. 148,500 $
13 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,010 7,983,360,000 Rls. 190,080 $
14 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 7,969,500,000 Rls. 189,750 $
15 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,950 7,365,098,475 Rls. 174,825 $
16 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 7,127,400,000 Rls. 169,700 $
17 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,500 6,640,042,500 Rls. 155,250 $
18 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,540 6,266,365,200 Rls. 142,290 $
19 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,200 4,649,400,000 Rls. 110,700 $
20 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,200 2,622,153,600 Rls. 29,700 $
21 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,680 1,572,480,000 Rls. 37,440 $
22 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,500 850,500,000 Rls. 20,250 $
مجموع کل
357,320,513,850 ريال
مجموع کل
5,290,486 دلار
[1]