آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 2,200,000 177,648,486,015 Rls. 2,052,549 $
2 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 2,000,000 166,398,150,117 Rls. 1,857,987 $
3 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 1,575,000 131,495,203,292 Rls. 1,549,390 $
4 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 950,000 80,358,718,750 Rls. 916,573 $
5 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 200,000 62,205,922,750 Rls. 1,440,100 $
6 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 650,000 50,447,724,600 Rls. 605,150 $
7 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 21,137,685,000 Rls. 491,671 $
8 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,987,679,000 Rls. 213,992 $
9 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,085,000,000 Rls. 192,500 $
10 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 7,200 1,360,800,000 Rls. 32,400 $
11 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 18,126 1,141,938,000 Rls. 27,189 $
12 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 25151110 ک کک ک مرمر 54,960 280,725,760 Rls. 6,596 $
مجموع کل
709,548,033,284 ريال
مجموع کل
9,386,097 دلار
[1]