آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 447,000 308,183,090,420 Rls. 3,314,932 $
2 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 551,350 262,822,464,155 Rls. 3,914,920 $
3 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 402,940 256,371,095,100 Rls. 2,957,575 $
4 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 733,910 239,102,934,000 Rls. 5,692,927 $
5 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 263,900 180,734,409,650 Rls. 2,041,915 $
6 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 147,000 97,891,017,400 Rls. 1,122,859 $
7 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 241,080 81,652,379,900 Rls. 1,915,036 $
8 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 231,378 75,098,041,450 Rls. 1,782,995 $
9 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 60,580 70,002,089,595 Rls. 807,139 $
10 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 215,770 68,916,330,000 Rls. 1,640,865 $
11 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 5,096,411 45,978,656,198 Rls. 622,294 $
12 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 126,560 41,359,542,000 Rls. 984,751 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,080 36,586,210,680 Rls. 406,080 $
14 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 91,370 31,033,319,860 Rls. 709,354 $
15 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,574,635 27,959,744,120 Rls. 646,040 $
16 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 27,553,878,000 Rls. 297,000 $
17 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,553,845 24,870,384,000 Rls. 592,152 $
18 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 74,800 24,433,500,000 Rls. 581,750 $
19 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 5,045,140 24,292,300,038 Rls. 288,507 $
20 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 639,500 23,358,463,740 Rls. 265,366 $
21 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,362,859 22,139,997,762 Rls. 251,706 $
22 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 483,360 21,862,357,008 Rls. 264,397 $
23 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 108,230 20,307,535,749 Rls. 228,384 $
24 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,500 19,889,550,000 Rls. 307,738 $
25 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي، گرم نوردشده داراي دندانه، برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده، ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 384,920 18,348,663,308 Rls. 210,549 $
26 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,905,539 16,974,871,890 Rls. 204,280 $
27 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,669,492 16,808,736,000 Rls. 400,208 $
28 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 27,900 15,853,089,150 Rls. 376,650 $
29 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,383,725 14,669,940,440 Rls. 342,788 $
30 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,200 14,288,400,000 Rls. 340,200 $
31 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 108,300 14,198,237,100 Rls. 162,450 $
32 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,500 13,891,500,000 Rls. 330,750 $
33 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 295,265 13,448,878,682 Rls. 154,311 $
34 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,288,822 13,085,551,572 Rls. 310,584 $
35 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,369,820 12,314,002,600 Rls. 307,060 $
36 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,088,854 11,611,825,892 Rls. 132,633 $
37 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 71,054 11,437,140,372 Rls. 129,708 $
38 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 90,921 10,467,209,854 Rls. 120,462 $
39 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 204,605 9,742,646,629 Rls. 111,509 $
40 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 46,343 8,419,040,124 Rls. 92,686 $
41 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 72131090 ساير ميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده داراي دندانه، برآمدگي گودي ياغيره كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 179,660 8,236,494,367 Rls. 97,913 $
42 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 46,229 8,090,956,534 Rls. 92,458 $
43 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 14,200 8,051,400,000 Rls. 191,700 $
44 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,538,428 6,339,312,000 Rls. 150,936 $
45 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 21,220 6,129,131,750 Rls. 69,909 $
46 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,600 5,950,052,500 Rls. 67,866 $
47 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 56072100 ريسمان براي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل، يا از گونه آگاو. 50,300 5,812,542,250 Rls. 62,875 $
48 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 20079990 مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمير ميوه يا با افزودن قند غير مذکور در جاي ديگر غير هموژنيزه 25,000 5,638,295,000 Rls. 65,000 $
49 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,950 5,560,040,475 Rls. 66,825 $
50 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 43,500 4,527,984,600 Rls. 52,200 $
51 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 23,317 4,045,173,062 Rls. 46,634 $
52 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,000 3,464,370,000 Rls. 81,000 $
53 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 39173100 لوله ها و شيلنگ هاي قابل ا نعطاف که داراي يک حدا قل تحمل فشار تاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 20,010 2,603,591,145 Rls. 29,490 $
54 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 39206200 صفحه، ورق،..ازپلي اتيلن ترفتالات، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه يا جورنشده با مواد ديگر 22,446 2,500,611,121 Rls. 29,179 $
55 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 21,700 2,279,828,040 Rls. 25,099 $
56 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي از نوع مورداستفاده براي سرميز (به غير از ليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي غير مذكور در جاي ديگر 17,200 2,277,830,400 Rls. 25,800 $
57 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 4,020 2,156,378,250 Rls. 24,596 $
58 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 134,861 2,039,367,136 Rls. 23,344 $
59 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08109010 انار تازه 24,500 1,943,586,960 Rls. 21,315 $
60 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 14,490 1,751,058,540 Rls. 21,735 $
61 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 7,000 1,733,025,000 Rls. 19,767 $
62 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 10,000 1,700,625,600 Rls. 20,400 $
63 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,900 1,644,300,000 Rls. 39,150 $
64 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 8,300 1,435,219,400 Rls. 16,600 $
65 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 13,455 1,409,144,924 Rls. 17,491 $
66 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08042010 --- انجیر خشک 7,020 1,365,203,200 Rls. 16,568 $
67 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 8,300 1,325,460,200 Rls. 16,600 $
68 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 8,400 1,311,554,160 Rls. 15,120 $
69 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 14,730 1,299,186,000 Rls. 30,933 $
70 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 8,000 1,268,636,250 Rls. 14,619 $
71 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 72299090 ساير مفتولها ا زفولادهاي ممزوج غير مذکور در جاي ديگر 14,920 1,185,531,264 Rls. 13,428 $
72 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 33051000 شامپوها 4,730 1,158,388,825 Rls. 11,825 $
73 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 9,683 1,061,596,016 Rls. 12,588 $
74 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 5,700 1,006,483,200 Rls. 11,400 $
75 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 13,550 739,830,000 Rls. 17,615 $
76 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 50,612 546,504,000 Rls. 13,012 $
77 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 2,400 541,390,080 Rls. 6,720 $
78 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08042010 --- انجیر خشک 2,532 533,643,595 Rls. 5,975 $
79 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,710 466,830,000 Rls. 11,115 $
80 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08042000 انجير، تازه يا خشک کرده 4,024 398,832,000 Rls. 9,496 $
81 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 4,580 378,325,382 Rls. 3,862 $
82 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 51,500 295,800,896 Rls. 3,244 $
83 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 69074090 ک ک ک سایر 24,881 285,552,696 Rls. 3,432 $
84 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 3,030 267,246,000 Rls. 6,363 $
85 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08022100 فندق با پوست، تازه يا خشک کرده 2,000 252,480,000 Rls. 6,000 $
86 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 2,000 252,000,000 Rls. 6,000 $
87 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 4,466 243,843,600 Rls. 5,806 $
88 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,000 126,000,000 Rls. 3,000 $
89 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 84378090 ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشک کرده 170 91,939,315 Rls. 1,105 $
90 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08061000 انگور تازه 2,500 63,000,000 Rls. 1,500 $
91 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08081000 سيب، تازه 4,480 52,668,000 Rls. 1,254 $
92 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 08109010 انار تازه 1,500 42,840,000 Rls. 1,020 $
93 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 07070000 خيار و خيارترشي، تازه يا سرد کرده 580 7,308,000 Rls. 174 $
94 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاکستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 480 6,048,000 Rls. 144 $
مجموع کل
2,361,853,464,171 ريال
مجموع کل
36,972,708 دلار
[1]