آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 117,908 140,461,744,194 Rls. 1,591,758 $
2 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 112,000 139,332,085,200 Rls. 1,512,000 $
3 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 291,900 100,819,314,000 Rls. 2,358,700 $
4 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 177,010 100,364,670,000 Rls. 2,389,635 $
5 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 86,308 96,753,186,612 Rls. 1,165,158 $
6 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 152,448 86,438,016,000 Rls. 2,058,048 $
7 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 66,400 78,957,757,800 Rls. 906,129 $
8 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 221,300 77,286,300,000 Rls. 1,840,150 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 100,354 58,397,802,120 Rls. 1,354,779 $
10 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 100,800 53,108,065,800 Rls. 1,360,800 $
11 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 81,810 47,413,147,500 Rls. 1,104,435 $
12 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 113,100 42,545,260,000 Rls. 978,500 $
13 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 119,750 42,078,525,000 Rls. 1,053,000 $
14 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,000 37,559,881,000 Rls. 431,000 $
15 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 82,481 29,576,358,000 Rls. 704,199 $
16 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 51,900 29,427,300,000 Rls. 700,650 $
17 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,650 25,264,904,100 Rls. 306,525 $
18 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 70,000 23,945,760,000 Rls. 568,000 $
19 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 19,366,760,000 Rls. 459,200 $
20 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 19,286,400,000 Rls. 459,200 $
21 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 54,000 19,278,000,000 Rls. 459,000 $
22 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 40,000 19,197,136,000 Rls. 451,600 $
23 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 33,000 18,759,262,500 Rls. 445,500 $
24 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 18,200 13,601,925,000 Rls. 156,569 $
25 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 67,067 10,399,054,706 Rls. 117,367 $
26 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 92,000 10,195,989,700 Rls. 119,600 $
27 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 91,632 9,987,856,381 Rls. 119,120 $
28 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 182,440 9,971,052,000 Rls. 237,406 $
29 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 28257000 اکسيدها و هيدراکسيدهاي موليبدن 20,000 9,643,200,000 Rls. 229,600 $
30 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08026200 ک ک پوست کنده/ساير ميوهککهاي سخت پوست، تازه يا خشك، حتي پوستکكنده. 7,000 9,257,314,500 Rls. 94,500 $
31 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021100 بادام با پوست، تازه يا خشک کرده 19,418 7,861,095,200 Rls. 182,392 $
32 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 7,497,200,000 Rls. 80,000 $
33 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 134,919 6,870,379,372 Rls. 175,394 $
34 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 7,548 6,091,707,645 Rls. 73,215 $
35 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 10,704 6,069,168,000 Rls. 144,504 $
36 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 6,300 5,237,065,890 Rls. 61,110 $
37 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 91,400 4,990,440,000 Rls. 118,820 $
38 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 10,764 4,385,262,000 Rls. 104,411 $
39 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 10,644 4,336,332,000 Rls. 103,246 $
40 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 4,200,000,000 Rls. 100,000 $
41 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 68,491 3,746,719,040 Rls. 89,038 $
42 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 8,532 3,566,956,000 Rls. 82,760 $
43 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 46,000 2,539,108,000 Rls. 59,800 $
44 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 22,680 2,526,749,316 Rls. 29,484 $
45 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 45,491 2,483,796,000 Rls. 59,138 $
46 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08021200 بادام بدون پوست، تازه يا خشک کرده 2,881 1,173,732,000 Rls. 27,946 $
47 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 10,000 520,899,200 Rls. 5,900 $
48 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 640 75,264,000 Rls. 1,792 $
مجموع کل
1,452,845,901,776 ريال
مجموع کل
27,231,078 دلار
[1]