آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 68,980 39,111,660,000 Rls. 931,230 $
2 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,000 25,585,200,000 Rls. 310,500 $
3 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 45,246 24,399,140,220 Rls. 610,821 $
4 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 54,500 20,557,495,000 Rls. 482,000 $
5 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 27,830 19,307,784,210 Rls. 227,590 $
6 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 52,700 18,986,100,000 Rls. 452,050 $
7 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,000 17,739,693,000 Rls. 207,000 $
8 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,510 8,828,718,525 Rls. 209,385 $
9 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,750 4,600,951,875 Rls. 50,625 $
10 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 23,350 3,777,528,452 Rls. 40,862 $
11 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,000 2,646,000,000 Rls. 63,000 $
12 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,000 2,349,000,000 Rls. 54,000 $
13 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,010 1,705,303,800 Rls. 45,090 $
14 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 23,320 1,142,731,304 Rls. 30,316 $
15 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 10,920 992,442,360 Rls. 10,920 $
16 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 800 469,800,000 Rls. 10,800 $
17 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 1,900 143,640,000 Rls. 3,420 $
18 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08042010 --- انجیر خشک 560 120,056,443 Rls. 1,321 $
19 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم ساير سوختها، غير مذکور 15 92,446 Rls. 1 $
مجموع کل
192,463,337,635 ريال
مجموع کل
3,740,931 دلار
[1]