آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 200,000 60,404,827,400 Rls. 1,432,751 $
2 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 180,000 56,171,109,800 Rls. 1,337,408 $
3 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 100,000 32,131,970,000 Rls. 765,047 $
4 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 26,775,880,000 Rls. 300,000 $
5 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,000 22,085,021,824 Rls. 250,640 $
6 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 57,000 19,403,870,400 Rls. 448,665 $
7 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 12,021,800,000 Rls. 280,000 $
8 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 11,670,960,000 Rls. 140,000 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 92,623 733,498,080 Rls. 16,716 $
10 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,521 291,229,016 Rls. 3,194 $
11 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 2,814 152,604,560 Rls. 3,633 $
12 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت)، بريده يا اره شده، داراي سطح صاف يا يکپارچه. 312 15,659,592 Rls. 172 $
مجموع کل
241,858,430,672 ريال
مجموع کل
4,978,226 دلار
[1]