آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 436,324 309,012,427,248 Rls. 3,508,462 $
2 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 335,850 258,505,794,175 Rls. 2,757,831 $
3 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 390,047 141,675,060,930 Rls. 3,248,195 $
4 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 247,700 124,778,242,820 Rls. 1,757,375 $
5 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 353,850 118,907,987,575 Rls. 2,824,700 $
6 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 323,283 106,975,638,000 Rls. 2,547,039 $
7 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 132,372 88,434,733,752 Rls. 1,019,753 $
8 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 104,092 74,846,369,203 Rls. 861,072 $
9 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 7,649,484 74,717,987,680 Rls. 1,731,564 $
10 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 210,124 73,055,645,280 Rls. 1,712,359 $
11 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 6,241,798 61,720,176,000 Rls. 1,469,528 $
12 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 4,300,763 60,578,271,916 Rls. 855,004 $
13 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 167,388 57,061,368,000 Rls. 1,358,604 $
14 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 5,608,684 56,060,802,200 Rls. 1,311,355 $
15 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 158,752 54,488,868,000 Rls. 1,297,354 $
16 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 5,267,485 50,450,316,000 Rls. 1,201,198 $
17 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 72123020 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتر از 600ميلي متر وبه ضخامت کمتر از 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 822,130 44,850,772,520 Rls. 509,720 $
18 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 309,900 39,030,600,000 Rls. 929,300 $
19 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,942,259 28,614,910,215 Rls. 316,877 $
20 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 2,968,596 26,267,756,948 Rls. 622,850 $
21 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 76,170 25,221,348,000 Rls. 619,169 $
22 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 5,619,278 23,739,827,377 Rls. 268,325 $
23 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 39,500 22,396,500,000 Rls. 533,250 $
24 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,064,249 22,277,919,320 Rls. 252,705 $
25 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 5,005,897 21,418,103,063 Rls. 256,745 $
26 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,500 17,297,955,000 Rls. 411,750 $
27 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,494,446 14,113,736,752 Rls. 394,860 $
28 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 50,727 13,995,472,673 Rls. 159,377 $
29 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 263,300 12,248,735,395 Rls. 139,390 $
30 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,400 11,210,518,800 Rls. 140,400 $
31 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 72123010 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتر از 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 163,800 8,936,013,996 Rls. 101,556 $
32 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,500 8,773,143,750 Rls. 101,250 $
33 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 866,219 8,575,224,000 Rls. 204,172 $
34 5 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072300 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 784,208 8,297,534,520 Rls. 193,592 $
35 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,450 7,185,864,375 Rls. 81,962 $
36 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69074090 ک ک ک سایر 363,297 7,041,574,400 Rls. 85,456 $
37 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 288,000 6,332,460,240 Rls. 70,320 $
38 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 184,000 5,517,909,760 Rls. 58,880 $
39 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 23,800 3,509,621,780 Rls. 40,460 $
40 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 44,112 3,334,842,000 Rls. 79,401 $
41 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 25,700 3,238,200,000 Rls. 77,100 $
42 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 17,650 2,543,321,250 Rls. 31,770 $
43 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 48239010 شبكه لانه زنبوري honey comb 5,249 1,976,150,304 Rls. 22,383 $
44 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,360 1,956,189,312 Rls. 22,176 $
45 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز، ک ميخ مسمار (Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آن هايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، به استثناي آن هايي كه سر مسي دارند. 26,600 1,877,151,360 Rls. 21,280 $
46 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69074090 ک ک ک سایر 50,568 1,271,998,468 Rls. 12,985 $
47 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 900 1,248,021,000 Rls. 13,500 $
48 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 45,538 1,212,434,116 Rls. 14,572 $
49 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69072200 ک ک با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 352,089 1,156,176,000 Rls. 27,528 $
50 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08042010 --- انجیر خشک 5,004 1,020,994,331 Rls. 11,809 $
51 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 20,000 878,237,000 Rls. 9,500 $
52 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 22,800 857,806,434 Rls. 9,279 $
53 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,000 554,676,000 Rls. 6,000 $
54 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 2,800 517,697,600 Rls. 5,600 $
55 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69074090 ک ک ک سایر 25,869 509,880,000 Rls. 12,140 $
56 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 94031000 مبل هاي فلزي از انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار مي گيرند 3,324 471,089,964 Rls. 5,431 $
57 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 84313190 ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور 1,200 388,273,200 Rls. 4,200 $
58 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 5,000 231,115,000 Rls. 2,500 $
59 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 73083090 ساير به غير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 800 221,870,400 Rls. 2,400 $
60 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 94054090 ساير چراغ ها و وسايل روشنايي برقي غير مذكور در جاي ديگر 1,000 184,892,000 Rls. 2,000 $
61 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 84241000 دستگاه هاي آتش نشان، حتي پرشده 700 129,424,400 Rls. 1,400 $
62 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 500 83,201,400 Rls. 900 $
مجموع کل
2,123,986,833,202 ريال
مجموع کل
36,349,612 دلار
[1]