آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,000 16,733,550,000 Rls. 244,831 $
2 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 16,352,266,000 Rls. 187,000 $
3 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 15,979,082,000 Rls. 187,000 $
4 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 33,330 13,243,860,500 Rls. 309,955 $
5 11 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 8,144,394,000 Rls. 102,000 $
6 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,250 7,967,050,000 Rls. 189,125 $
7 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 7,965,775,000 Rls. 85,000 $
8 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 7,602,000,000 Rls. 181,000 $
9 2 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,000 3,927,000,000 Rls. 93,500 $
10 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 3,570,000,000 Rls. 85,000 $
11 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,000 3,524,389,000 Rls. 93,500 $
12 10 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 2,530,305,000 Rls. 27,000 $
13 12 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 2,383,776,000 Rls. 27,000 $
14 9 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 2,224,800,000 Rls. 27,000 $
15 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,701,000,000 Rls. 19,752 $
16 8 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08062050 آفتابي بي دانه (انگور خشک کرده) 17,750 1,673,272,975 Rls. 19,525 $
17 4 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,146,420,000 Rls. 27,000 $
18 3 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,136,160,000 Rls. 27,000 $
19 7 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
20 6 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,134,000,000 Rls. 27,000 $
21 1 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 508,869,000 Rls. 13,500 $
مجموع کل
120,581,969,475 ريال
مجموع کل
1,999,688 دلار
[1]